Obmedzenie práv dotknutých osôb (nevyhovenie žiadosti)

Verzia pre tlačVerzia pre tlačPDF verziaPDF verzia

Kedy môže byť obmedzené právo dotknutej osoby?
Prevádzkovateľ je oprávnený nevyhovieť žiadosti dotknutej osoby, len ak si uplatnila svoje právo na

  • opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania a
  • likvidáciu osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil.

Obmedzenie týchto práv dotknutej osoby je možné, len ak to vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.


Príklad: Prevádzkovateľ, ktorý je zamestnávateľom v štátnej správe je povinný pri vedení personálnej a mzdovej agendy postupovať aj v súlade so zákonom č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa ktorého po skončení štátnozamestnaneckého pomeru služobný úrad uchováva osobný spis štátneho zamestnanca 50 rokov. Ak si dotknutá osoba uplatní právo na likvidáciu svojich osobných údajov z dôvodu, že už nie je štátnym zamestnancom a účel ich spracúvania sa skončil, prevádzkovateľ nemôže takejto požiadavke dotknutej osoby vyhovieť a jej práva musí obmedziť (osobné údaje nemôže zlikvidovať z dôvodu povinnosti 50 ročnej archivácie).


Čo je prevádzkovateľ povinný spraviť, ak nemôže žiadosti dotknutej osobe vyhovieť?
Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť obmedzenie práv (nevyhovenie žiadosti) dotknutej osobe, ako aj úradu.


Čo robiť, ak moja žiadosť nebola vybavená, nesúhlasím so spôsobom vybavenia mojej žiadosti alebo mám podozrenie, že moje právo bolo neoprávnene obmedzené?


Dotknutá osoba môže podať úradu návrh na začatie konania o porušení jej práv, prílohou ktorej bude list, ktorým si uplatnila svoje právo a list, ktorým jej bolo oznámené obmedzenie jej práv (nevyhovenie jej žiadosti).

 

Kategória: 
Plná verzia stránky
2023 Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky