Odporúčania o ochrane jednotlivcov v súvislosti s automatizovaným spracúvaním osobných údajov v kontexte profilovania

Verzia pre tlačVerzia pre tlač

Výbor ministrov Rady Európy prijal Odporúčania o ochrane jednotlivcov v súvislosti s automatizovaným spracúvaním osobných údajov v kontexte profilovania.

 

Odporúčania novelizujú ich predchodcu z roku 2010, pričom aktuálny text je v súlade s modernizovanou verziou Dohovoru Rady Európy o ochrane jednotlivcov pri automatizovanom spracovaní osobných údajov (ETS č. 108).

 

Odporúčania vyzdvihujú potrebu rešpektovania základných ľudských práv a slobôd. Odvolávajú sa na potrebu špecificky navrhnutej ochrany osobných údajov automatizovaným spracúvaním osobných údajov v kontexte profilovania, pričom vymedzujú určité kategórie osobných údajov, ktorých spracúvanie je nevyhnutné a povolené len v prípade, že existujú záruky v právnych predpisoch.

 

Odporúčania sú k dispozícii v anglickom jazyku na tomto odkaze: https://search.coe.int/cm/pages/result_details.aspx?objectid=0900001680a46147

Slovenčina
Plná verzia stránky
2023 Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky