Oprávnená osoba

Verzia pre tlačVerzia pre tlačPDF verziaPDF verzia

Kto je oprávnená osoba?

Oprávnenou osobu je fyzická osoba, ktorá prichádza do kontaktu s osobnými údajmi u prevádzkovateľa v rámci plnenia svojich pracovných (služobných) povinností alebo obdobného vzťahu s prevádzkovateľom (založeného napr. na základe poverenia, vymenovania, zvolenia alebo v rámci výkonu verejnej funkcie), a ktorá vykonáva prevádzkovateľom určené spracovateľské operácie s osobnými údajmi.

 

 

Poučenie oprávnenej osoby. Aký je rozsah poučenia?
Prevádzkovateľ je povinný poučiť oprávnenú osobu v rozsahu jej oprávnení, povolených činností a podmienok spracúvania osobných údajov. Poučenie zodpovedá spracovateľským operáciám, ktoré fyzická osoba s osobnými údajmi vykonáva s ohľadom na svoju pracovnú pozíciu, poverenie alebo funkciu.

O poučení prevádzkovateľ vyhotovuje záznam, ktorý je povinný na požiadanie úradu hodnoverne preukázať. Vzory záznamov o poučení zverejňuje úrad.

 

Kedy sa fyzická osoba stáva oprávnenou osobou?
Fyzická osoba sa stáva oprávnenou osobou dňom jej poučenia.

Plná verzia stránky
2023 Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky