Oprávnenia kontrolného orgánu

Verzia pre tlačVerzia pre tlačPDF verziaPDF verzia

Kontrolný orgán je oprávnený

  • vstupovať na pozemky, do budov alebo miestností prevádzok a zariadení prevádzkovateľa a sprostredkovateľa
  • overovať totožnosť kontrolovanej osoby a fyzických osôb, ktoré v mene kontrolovanej osoby konajú
  • vyžadovať od kontrolovanej osoby, aby kontrolnému orgánu v určenej lehote poskytla doklady, iné písomnosti, vyjadrenia a informácie, údaje spracúvané na pamäťových médiách vrátane technických nosičov údajov, výpisy a zdrojové kódy programov, ak ich vlastní, a ďalšie materiály potrebné na výkon kontroly, originály alebo kópie a v odôvodnených prípadoch mu umožnila odoberať kópie aj mimo priestorov kontrolovanej osoby
  • požadovať v primeranej lehote od kontrolovanej osoby úplné a pravdivé ústne a písomné informácie, vyjadrenia a vysvetlenia ku kontrolovaným a s kontrolou súvisiacim skutočnostiam a k zisteným nedostatkom
  • vstupovať do informačných systémov do úrovne správcu systému v rozsahu potrebnom na vykonanie kontroly
  • vyžadovať súčinnosť kontrolovanej osoby
Plná verzia stránky
2018 Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky