Oprávnenia kontrolovanej osoby

Verzia pre tlačVerzia pre tlačPDF verziaPDF verzia

Kontrolovaná osoba je oprávnená

  • oboznamovať sa s kontrolnými zisteniami a písomne sa k nim vyjadrovať
  • podať písomné námietky po oboznámení sa s kontrolnými zisteniami
  • vyžadovať od kontrolného orgánu, aby sa pred začatím kontroly preukázal poverením na vykonanie kontroly a aby preukázal svoju príslušnosť k úradu; príslušnosť k úradu preukazuje služobným preukazom úradu
  • overiť totožnosť prizvanej osoby a vyžadovať od prizvanej osoby preukázanie, že je oprávnená sa zúčastniť vykonania kontroly
  • vyžadovať od kontrolného orgánu potvrdenie o odobratí originálov alebo kópií dokumentov
  • vyžadovať, aby výkonom kontroly neboli dotknuté jej práva a právom chránené záujmy
Plná verzia stránky
2018 Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky