Otázky advokátskych kancelárií adresované úradu

Verzia pre tlačVerzia pre tlač

Nakoľko sa v poslednom čase neúmerne zvýšil počet otázok, ktoré úradu adresujú subjekty poskytujúce služby ochrany osobných údajov na komerčnej báze, úrad vydáva toto vyhlásenie:

 

Upozorňujeme advokátov, iné subjekty poskytujúce služby zodpovednej osoby resp. ochrany osobných údajov na komerčnej báze, prevádzkovateľov a sprostredkovateľov, že úrad je tu primárne pre dotknuté osoby.

Zodpovedné osoby, sprostredkovatelia a prevádzkovatelia sa môžu v odôvodnených prípad obracať so svojimi žiadosťami na úrad, aby ich usmernil alebo naviedol v ich úvahách, no nie je možné ani etické, aby títo úradu adresovali žiadosti, ktorých obsahom sú požiadavky o nastavenie spracovateľských procesov ochrany osobných údajov vo vnútri prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa komplexne.

Advokáti a iné komerčné subjekty, ktoré vykonávajú svoju podnikateľskú činnosť ako zodpovedné osoby zasielajú v poslednom období úradu celé prípadové štúdie a požadujú, aby úrad situáciu kompletne posúdil, našiel a vypracoval zákonné riešenie spracúvania osobných údajov ako celku.

K vyššie uvedenému úrad preto uvádza, že sa plne stotožňuje s oznámením Komisie Európskeho parlamentu a Rady, podľa ktorého „Pokiaľ ide o otázky týkajúce sa Nariadenia, prirodzenými partnermi a prvými kontaktnými miestami pre širokú verejnosť, podniky a verejnú správu sú orgány pre ochranu osobných údajov. Úloha orgánov pre ochranu osobných údajov zahŕňa informovanie prevádzkovateľov a sprostredkovateľov o ich povinnostiach, zvyšovanie informovanosti širokej verejnosti a chápania rizík, pravidiel, záruk a práv týkajúcich sa spracovania údajov. Neznamená to však, že by prevádzkovatelia a sprostredkovatelia mali od orgánov pre ochranu osobných údajov očakávať na mieru prispôsobené právne poradenstvo, aké môže poskytnúť len právnik alebo zodpovedná osoba.“

Slovenčina
Plná verzia stránky
2023 Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky