Otázky advokátskych kancelárií adresované úradu

Verzia pre tlačVerzia pre tlač

Nakoľko sa v poslednom čase neúmerne zvýšil počet otázok, ktoré úradu adresujú subjekty poskytujúce služby ochrany osobných údajov na komerčnej báze, úrad vydáva toto vyhlásenie:

 

Upozorňujeme advokátov, iné subjekty poskytujúce služby zodpovednej osoby resp. ochrany osobných údajov na komerčnej báze, prevádzkovateľov a sprostredkovateľov, že úrad je tu primárne pre dotknuté osoby.

Zodpovedné osoby, sprostredkovatelia a prevádzkovatelia sa môžu v odôvodnených prípad obracať so svojimi žiadosťami na úrad, aby ich usmernil alebo naviedol v ich úvahách, no nie je možné ani etické, aby títo úradu adresovali žiadosti, ktorých obsahom sú požiadavky o nastavenie spracovateľských procesov ochrany osobných údajov vo vnútri prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa komplexne.

Advokáti a iné komerčné subjekty, ktoré vykonávajú svoju podnikateľskú činnosť ako zodpovedné osoby zasielajú v poslednom období úradu celé prípadové štúdie a požadujú, aby úrad situáciu kompletne posúdil, našiel a vypracoval zákonné riešenie spracúvania osobných údajov ako celku.

K vyššie uvedenému úrad preto uvádza, že sa plne stotožňuje s oznámením Komisie Európskeho parlamentu a Rady, podľa ktorého „Pokiaľ ide o otázky týkajúce sa Nariadenia, prirodzenými partnermi a prvými kontaktnými miestami pre širokú verejnosť, podniky a verejnú správu sú orgány pre ochranu osobných údajov. Úloha orgánov pre ochranu osobných údajov zahŕňa informovanie prevádzkovateľov a sprostredkovateľov o ich povinnostiach, zvyšovanie informovanosti širokej verejnosti a chápania rizík, pravidiel, záruk a práv týkajúcich sa spracovania údajov. Neznamená to však, že by prevádzkovatelia a sprostredkovatelia mali od orgánov pre ochranu osobných údajov očakávať na mieru prispôsobené právne poradenstvo, aké môže poskytnúť len právnik alebo zodpovedná osoba.“

Slovenčina