OZNAM

Verzia pre tlačVerzia pre tlač

Úrad na ochranu osobných údajov SR v súvislosti s nahláseným bezpečnostným incidentom prevádzkovateľa TRANOSCIUS, a.s. uvádza:

Prevádzkovateľ TRANOSCIUS, a.s., Tranovského 1, 031 80 Liptovský Mikuláš, IČO: 00 179 159 oznámil Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky dňa 11.07.2019 v súlade s čl. 33 všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov bezpečnostný incident, kde uviedol, že mu bola odcudzená databáza odoberateľov týždenníka Evanjelický posol spod Tatier - v rozsahu meno, priezvisko, adresa. Nakoľko sa tento bezpečnostný incident týka podľa odhadu prevádzkovateľa až 4000 dotknutých osôb, úrad sa rozhodol zverejniť túto informáciu na svojej webovej stránke.  Na základe predmetného oznámenia úrad v súčasnosti vec prešetruje. Informáciu nájdete aj na  https://www.ecav.sk/

Slovenčina