Oznam k spracúvaniu osobných údajov podľa zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Verzia pre tlačVerzia pre tlač

 

Dňa 16. októbra 2014 bol prijatý zákon č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 307/2014 Z. z.“), ktorý v právnom poriadku Slovenskej republiky zaviedol mechanizmus poskytovania ochrany osobám pred neoprávneným postihom v pracovnoprávnom vzťahu v súvislosti s oznamovaním kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti a práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb pri oznamovaní takejto protispoločenskej činnosti.

 

Pri predmetnom oznamovaní dochádza aj k spracúvaniu osobných údajov fyzických osôb a teda aj k aplikácii zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/0214 Z. z. (ďalej len „zákon č. 122/2013 Z. z.“).

 

Zákon č. 307/2014 Z. z. je v kontexte § 10 ods. 2 zákona č. 122/2013 Z. z. osobitným zákonom, ktorý je právnym základom na spracúvanie osobných údajov fyzických osôb. Na informačný systém osobných údajov, v ktorom prevádzkovatelia spracúvajú osobné údaje podľa zákona č. 307/2014 Z. z., sa vzťahuje výnimka z oznamovacej povinnosti uvedená v § 34 ods. 2 písm. d) zákona č. 122/2013 Z. z., resp. osobitnej registrácie, a takýto informačný systém osobných údajov je potrebné evidovať podľa § 43 zákona č. 122/2013 Z. z.

 

Prevádzkovatelia, ktorí svoj informačný systém osobných údajov zaregistrovali v konaní o osobitnej registrácii (znenie zákona č. 122/2013 Z. z. účinné do 15. apríla 2014), resp. zaslali o takomto informačnom systéme osobných údajov oznámenie a následne bol predmetný informačný systém osobných údajov zaregistrovaný v konaní o osobitnej registrácii (znenie zákona č. 122/2013 Z. z. od 15. apríla 2014) a účel spracúvania osobných údajov a okruh dotknutých osôb v takýchto informačných systémoch je totožný s náležitosťami ich spracúvania podľa zákona č. 307/2014 Z. z., môžu tento svoj informačný systém osobných údajov odhlásiť podľa § 40 ods. 2 zákona č. 122/2013 Z. z. a následne ho evidovať podľa § 43 zákona č. 122/2013 Z. z.

 

Tí prevádzkovatelia, ktorí plánujú spracúvať osobné údaje fyzických osôb na účel, ktorý sa líši od účelu spracúvania osobných údajov uvedeného v zákone č. 307/2014 Z. z., budú povinní takéto informačné systémy osobných údajov, tak ako doteraz, oznámiť úradu podľa § 34 ods. 2 písm. b) v spojitosti s § 37 písm. a) zákona č. 122/2013 Z. z.

 

Vyššie uvedenú povinnosť sú prevádzkovatelia informačných systémov osobných údajov povinní splniť s ohľadom na prechodné ustanovenie § 23 ods. 2 zákona č. 307/2014 Z. z., t.j. do 1. júla 2015.

Slovenčina
Plná verzia stránky
2022 Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky