Oznam Úradu na ochranu osobných údajov k postupu Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. pri spracúvaní čísla občianskeho preukazu.

Verzia pre tlačVerzia pre tlač

Úrad sa v rámci výkonu dozoru nad ochranou osobných údajov zaoberal postupom Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. (ďalej len „ŽSSK“) pri spracúvaní osobného údaja - číslo občianskeho preukazu na cestovnom lístku zakúpenom prostredníctvom internetu.

 

ŽSSK ako dopravca v zmysle zákona o dráhach poskytuje verejnú osobnú dopravu na základe zmluvy o preprave osôb. ŽSSK poskytuje zákazníkom v rámci svojej obchodnej činnosti možnosť nákupu cestových dokladov prostredníctvom internetu. Zakúpením cestovného dokladu vznikajú cestujúcemu práva a povinnosti vo vzťahu k ŽSSK ako dopravcovi. Zakúpením cestovného dokladu dochádza zároveň k uzatvoreniu prepravnej zmluvy medzi dopravcom a cestujúcim, pričom obsahom tohto záväzkového vzťahu je záväzok cestujúceho dodržať podmienky stanovené prepravným poriadkom ŽSSK. Na cestovný doklad zakúpený prostredníctvom internetu sa v plnom rozsahu vzťahujú obchodné podmienky internetového obchodu ŽSSK. V danom prípade spracúvanie osobných údajov cestujúcich je nevyhnutné na plnenie zmluvy, pričom povinnosťou ŽSSK ako prevádzkovateľa je zabezpečiť, aby sa spracúvali len také osobné údaje, ktoré svojim rozsahom a obsahom zodpovedajú účelu ich spracúvania a sú nevyhnutné na jeho dosiahnutie.

 

Podľa obchodných podmienok internetový cestovný doklad, resp. doma tlačený cestovný doklad (ďalej len „ITD“) je neprenosný, platí iba pre cestujúceho, ktorého osobné údaje sú na ňom uvedené a tento doklad je kupujúcemu zaslaný na ním zadanú e-mailovú adresu. V internetovom obchode ŽSSK je pri realizácií nákupu cestovného dokladu kupujúci „dotknutou osobou“ v zmysle zákona, ktorá je zároveň platiteľom za poskytnutú službu. Pri využívaní možnosti nákupu cestovného dokladu prostredníctvom internetu a následnej úhrade cestovného je potrebné, aby zákazník umožnil ŽSSK zaznamenanie jeho mena, priezviska, adresy bydliska, e-mailovej adresy a čísla preukazu totožnosti do databázy predajného systému ŽSSK na účely ochrany zákazníka, tak cestujúceho, ako aj platiteľa. Účelom je potreba jednoznačnej identifikácie pri kontrole vo vlaku a predchádzanie možnosti zneužitia cestovného dokladu inou osobou; úspešné riešenie prípadného reklamačného konania (keďže ŽSSK zároveň poskytuje možnosť vrátenia – anulácie zakúpeného cestovného dokladu, uvedenie osobného údaja – číslo dokladu totožnosti z dôvodu presnej identifikácie platiteľa je aj podmienkou pre účely úspešného riešenia riadneho reklamačného konania); predchádzanie neoprávnenému použitiu cestovného dokladu ako aj realizácia oprávnenia dopravcu zisťovať totožnosť cestujúcich na účely vymáhania cestovného a prirážky, a tiež údaje slúžia na účely zisťovania nároku na zľavu základného cestovného. Zákazníka, teda cestujúceho alebo platiteľa, je potrebné presne identifikovať, aby nedochádzalo k zámene s inou osobou a jednoznačne identifikovať zákazníka umožní okrem mena, priezviska, prípadne bydliska napríklad aj číslo identifikačného dokladu. V praxi nie je ojedinelé to, že na jednej adrese býva otec a syn s rovnakým menom a priezviskom. V danom prípade by teda rozsah údajov meno, priezvisko, adresa nebol postačujúci na jednoznačnú identifikáciu osoby a jej stotožnenie.

 

Zákon o ochrane osobných údajov vymedzuje v ustanovení § 13 osobitnú kategóriu osobných údajov predstavujúcu druh osobných údajov, ktoré sú považované za citlivé osobné údaje a sú spôsobilé zasiahnuť do súkromia dotknutej osoby a privodiť jej ujmu v značnejšom rozsahu. Na spracúvanie týchto osobných údajov kladie zákon prísnejšie kritériá. Ustanovenie § 13 zákona v jednotlivých odsekoch vymenúva osobné údaje, ktoré sa do tejto kategórie zaraďujú, napríklad patria sem osobné údaje, ktoré odhaľujú rasový alebo etnický pôvod, politické názory, náboženskú vieru, údaje týkajúce sa zdravia, všeobecne použiteľný identifikátor – rodné číslo, biometrické údaje. Údaj číslo občianskeho preukazu, ktoré získava ŽSSK pri zakúpení ITD nepatrí do osobitnej kategórie osobných údajov považovanej za citlivé osobné údaje, avšak aj pri spracúvaní osobného údaja číslo občianskeho preukazu dotknutej osoby ŽSSK je povinná dodržiavať všetky povinnosti vyplývajúce jej zo zákona.

 

Podľa obchodných podmienok pri kontrole cestovných dokladov je cestujúci povinný zamestnancom ŽSSK predložiť identifikačný doklad, ktorého číslo je uvedené na predloženom ITD. Podľa zákona o občianskych preukazoch občiansky preukaz je verejná listina, ktorou občan Slovenskej republiky preukazuje svoju totožnosť a ďalšie údaje uvedené v občianskom preukaze podľa tohto zákona. Cestovný doklad ITD vrátane osobných údajov v ňom uvedených kontroluje vo vlaku označená osoba prevádzkovateľa ŽSSK (vlakový alebo kontrolný personál), ktorá je v zmysle zákona o ochrane osobných údajov oprávnenou osobou, a na ktorú sa vzťahujú práva a povinnosti ustanovené citovaným zákonom (napr. povinnosť mlčanlivosti o osobných údajoch, s ktorými príde do styku) a taktiež zodpovednosť za ich porušenie. Za bezpečnosť osobných údajov cestujúcich spracúvaných v informačnom systéme osobných údajov zodpovedá ŽSSK ako prevádzkovateľ prijatím primeraných technických, organizačných a personálnych opatrení v zmysle zákona.

 

Cestovné doklady vydané v osobnej pokladnici sú originálnymi dokladmi, obsahujúcimi ochranné prvky, na základe ktorých je možné určiť pravosť cestovného dokladu, preto nie sú vydávané na meno a nie sú neprenosné (okrem dopravcom stanovených výnimiek). Uvedený typ dokladov je predávaný v priamom kontakte so zákazníkom v súlade s jeho požiadavkou a dochádza k súčasnej úhrade jeho ceny. ITD je špecifický v tom, že platba za doklad, resp. požiadavka o vrátenie, resp. anuláciu cestovného neprebieha v osobnej pokladnici, ale realizuje ju sám platiteľ online, pričom takýto nákup vyžaduje podmienky odlišné od nákupu v pokladnici. Pri nákupe ITD je nutné zadať meno a doklad cestujúceho z dôvodu jednoznačnej identifikácie pri kontrole vo vlaku. Každý takýto doklad je neprenosný. Cestujúci, ktorému patrí, musí byť jednoznačne identifikovaný a nezameniteľný s inou osobou. Z tohto dôvodu dopravca vyžaduje uvedenie čísla identifikačného dokladu. Predaj cestovných dokladov prostredníctvom internetu sa riadi medzinárodnou smernicou UIC č. 918-3 „International Rail Ticket for Home Printing“, ktorá stanovuje podmienky nákupu doma tlačených cestovných dokladov a umožňuje dopravcovi požadovať od zákazníka na tento účel poskytnutie mena, priezviska, ako aj číslo dokladu totožnosti. Citovaná smernica stanovuje podmienky a náležitosti cestovných dokladov, na základe ktorých je zabezpečená ich ochrana proti zneužitiu.

 

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti možno konštatovať, že prevádzkovateľ ŽSSK je oprávnený vyžadovať meno, priezvisko, číslo občianskeho preukazu cestujúceho a tieto osobné údaje následne uvádzať na cestovných dokladoch zakúpených prostredníctvom internetu.

Slovenčina
Plná verzia stránky
2023 Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky