Oznam Úradu na ochranu osobných údajov k zberu osobných údajov na pobočkách Slovenskej pošty.

Verzia pre tlačVerzia pre tlač

Z dôvodu množiacich sa podnetov, zo strany občanov k zberu osobných údajov na pobočkách Slovenskej pošty, sa Úrad na ochranu osobných údajov zaoberal danou problematikou a vydal nasledovný oznam:
Produkt ePOUKAZ poskytuje spoločnosť SPPS, a.s. na úhradu platieb, a to na základe povolenia Národnej banky Slovenska podľa zákona o platobných službách. Na základe tohto povolenia môže platiteľ – fyzická osoba, vykonávať platby v prospech príjemcu – právnickej osoby (napríklad O2, Telekom).

 

K platiteľom – fyzickým osobám pri platbe ePOUKAZom pristupuje spoločnosť SPPS, a.s., ako ku klientom. Keďže nejde o poštový platobný produkt, jeho poskytovanie sa neriadi zákonom o poštových službách, ale zákonom o platobných službách a zákonom o bankách. Na základe týchto skutočností legitimovanie platiteľa občianskym preukazom pri vykonávaní platby je povinné, a to na základe § 88 ods. 3 zákona o platobných službách ( na účely zisťovania, preverovania a kontroly identifikácie používateľov platobných služieb a ich zástupcov sú používatelia platobných služieb  (platiteľ – fyzická osoba) a ich zástupcovia aj bez súhlasu dotknutých osôb povinní pri každom obchode poskytovateľovi platobných služieb – v tomto prípade Slovenskej pošte, a.s. – na jeho žiadosť poskytnúť: meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného pobytu, rodné číslo, ak je pridelené, dátum narodenia, štátnu príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti).

 

Spoločnosť SPPS, a.s. je platobnou inštitúciou, teda sa na ňu vzťahujú aj povinnostiv zmysle zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu. Na základe týchto povinností, je povinná identifikovať a overiť si totožnosť platiteľa – fyzickej osoby. Identifikáciou sa pri fyzickej osobe platiteľovi rozumie zistenie jeho/ jej mena, priezviska a rodného čísla alebo dátumu narodenia, adresy trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátnej príslušnosti a zistenie druhu a čísla dokladu totožnosti. Overením identifikácie fyzickej osoby – platiteľa sa na základe zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu rozumie overenie vyššie uvedených údajov v doklade totožnosti a overenie podoby osoby s podobou v doklade totožnosti za jej fyzickej prítomnosti.

 

Na základe zákona o ochrane osobných údajov, ak je právnym základom spracúvania osobných údajov zákon, ktorý zoznamom určuje, ktoré osobné údaje fyzickej osoby majú byť na týmto zákonom vymedzený účel spracúvané, nie je potrebné, aby fyzická osoba s takýmto spracúvaním vyjadrila svoj súhlas. Prevádzkovateľ, ktorý takto môže osobné údaje spracúvať je povinný zabezpečiť, aby sa takto spracúvané osobné údaje spracúvali iba na účel osobitným zákonom vymedzený, a aby takéto spracúvanie vykonávali iba oprávnené osoby. Po skončení účelu je potrebné, ak osobitný zákon neustanovuje inak, aby osobné údaje boli zlikvidované.

 

Na základe vyššie uvedeného možno mať za to, že na účely podľa zákona o platobných službách a na účely podľa zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu je vyžadovanie osobných údajov a ich verifikácia predložením dokladu totožnosti oprávnená, teda vykonávaná aj v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov, pokiaľ je vykonávaná v rozsahu a spôsobom ustanoveným uvedenými zákonmi.

 

V kontexte všetkých skutočností vyššie uvedených je potrebné, aby prevádzkovateľ spracúval osobné údaje v rozsahu stanovenom uvedenými osobitnými zákonmi a iba na účel ktorý tieto stanovujú.

Slovenčina
Plná verzia stránky
2023 Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky