Plán kontrol 2014

Verzia pre tlačVerzia pre tlačPDF verziaPDF verzia

 1. Konzulárne pracoviská na vybraných zastupiteľských úradoch Slovenskej republiky

   

  Predmet kontroly: Bezpečnosť spracúvania osobných údajov a uplatňovanie práv dotknutých osôb vo Vízovom informačnom systéme (ďalej len "VIS"), ktorého prevádzkovateľom je Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.

 2. Národná ústredňa SIRENE

   

  Predmet kontroly: Dodržiavanie zákona o ochrane osobných údajov pri spracúvaní osobných údajov v národnej časti Schengenského informačného systému druhej generácie (ďalej len "N.SIS II") s príslušným právnym rámcom, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda, a kontrola aplikácie postupov pri vkladaní záznamov do N.SIS II.

 3. Orgány štátnej správy v colníctve

   

  Predmet kontroly: Dodržiavanie zákona o ochrane osobných údajov pri spracúvaní osobných údajov v častiach automatizovaného informačného systému na colné účely (ďalej len "CIS"), v ktorom sú spracúvané osobné údaje fyzických osôb s dôrazom na bezpečnosť spracúvania osobných údajov a vykonávanie práv dotknutých osôb.

 4. Cestovné kancelárie a letecký dopravcovia

   

  Predmet kontroly: Dodržiavanie vybraných ustanovení zákona o ochrane osobných údajov s dôrazom na zákonnosť cezhraničných prenosov osobných údajov do tretích krajín nezaručujúcich primeranú úroveň ochrany. Bezpečnosť spracúvania osobných údajov, cezhraničný prenos osobných údajov a likvidácia osobných údajov. Povinnosť registrácie alebo evidencie informačného systému osobných údajov.

 5. Internetové obchody, resp. poskytovatelia služieb informačnej spoločnosti

   

  Predmet kontroly: Dodržiavanie vybraných ustanovení zákona o ochrane osobných údajov s dôrazom na právny základ spracúvania osobných údajov, registráciu informačného systému a bezpečnosť spracúvania osobných údajov. Povinnosti prevádzkovateľa vo vzťahu k sprostredkovateľovi.

 6. Obchodné reťazce poskytujúce zákazníkom vernostné programy

   

  Predmet kontroly: Dodržiavanie zákona o ochrane osobných údajov pri spracúvaní osobných údajov poskytovateľmi tzv. vernostných programov. Právny základ spracúvania osobných údajov. Registrácia informačného systému.

 7. Sprostredkovatelia zamestnania

   

  Predmet kontroly: Dodržiavanie vybraných ustanovení zákona o ochrane osobných údajov. Podmienky spracúvania osobných údajov uchádzačov o zamestnanie sprostredkovateľmi zamestnania podľa zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v nadväznosti na zákon o ochrane osobných údajov. Dodržiavanie základných povinností prevádzkovateľa, získavanie osobných údajov, informačná povinnosť, likvidácia osobných údajov.

 8. Požičovne osobných motorových vozidiel

   

  Predmet kontroly: Dodržiavanie vybraných ustanovení zákona o ochrane osobných údajov pri spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme osobných údajov. Registrácia informačného systému osobných údajov. Získavanie osobných údajov.

 9. Alternatívni dodávatelia plynu a elektriny

   

  Predmet kontroly: Dodržiavanie vybraných ustanovení zákona o ochrane osobných údajov s dôrazom na získavanie osobných údajov, plnenie informačných povinností prevádzkovateľa a bezpečnosť osobných údajov.

 10. Lízingové spoločnosti

   

  Predmet kontroly: Dodržiavanie vybraných ustanovení zákona o ochrane osobných údajov s dôrazom na získavanie osobných údajov, plnenie informačnej povinnosti a bezpečnosť osobných údajov.

 11. Nebankové subjekty, poskytujúce pôžičky

   

  Predmet kontroly: Dodržiavanie vybraných ustanovení zákona o ochrane osobných údajov pri spracúvaní osobných údajov s dôrazom na plnenie informačnej povinnosti a bezpečnosť osobných údajov. Právny základ pre poskytovanie osobných údajov klientov (spotrebiteľov) do tzv. medzibankových databáz.

 

Plná verzia stránky
2023 Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky