Plán kontrol na rok 2021

Verzia pre tlačVerzia pre tlačPDF verziaPDF verzia

PLÁN KONTROL NA ROK 2021

 

  1. SCHENGENSKÉ ACQUIS

 

Prvá časť plánu kontrol je  zameraná  na identifikáciu stavu spracúvania osobných údajov v informačných systémoch, pomocou ktorých sa zabezpečuje praktické vykonávanie schengenského acquis najmä na území Slovenskej republiky a v priestoroch zastupiteľských úradov Slovenskej republiky. Kontroly spočívajú najmä v priebežnom, kontinuálnom monitorovaní schopnosti orgánov štátnej správy zabezpečiť bezpečné a zákonné spracúvanie osobných údajov v špecifických informačných systémoch využívaných na vnútornú ochranu schengenského priestoru (napr. N.SIS II).

 

  1. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

 

Národná časť Vízového informačného systému

 

Spracovateľské činnosti konzulárnych pracovísk vybraných zastupiteľských úradov Slovenskej republiky v národnej časti vízového informačného systému (N.VIS) súvisiace s vydávaním schengenských víz podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 767/2008 z 9. júla 2008 o vízovom informačnom systéme (VIS) a výmene údajov o krátkodobých vízach medzi členskými štátmi (nariadenie o VIS), ako aj podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 810/2009 z 13. júla 2009, ktorým sa ustanovuje vízový kódex Spoločenstva (vízový kódex). Súlad spracúvania osobných údajov dotknutých osôb so zásadami spracúvania osobných údajov a podmienkami zákonného spracúvania s dôrazom na práva dotknutých osôb a bezpečnosť osobných údajov.

 

  1. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

 

  1. Národná časť Schengenského informačného systému

 

Spracovateľské činnosti v národnej časti Schengenského informačného systému druhej generácie (ďalej len „N.SIS II“) v rámci plnenia úloh Policajného zboru SR na účely podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1987/2006 z 20. decembra 2006 o zriadení, prevádzke a využívaní Schengenského informačného systému druhej generácie, na základe ktorého sú spracúvané údaje o štátnych príslušníkoch tretích krajín v súvislosti s odoprením vstupu alebo pobytu, ako aj podľa Rozhodnutia Rady 2007/533/SVV z 12. júna 2007 o zriadení, prevádzke a využívaní Schengenského informačného systému druhej generácie, podľa ktorého sú spracúvané údaje o osobách a predmetoch v N.SIS II na účely diskrétneho sledovania alebo cielených kontrol (Národná ústredňa SIRENE a vybraný útvar Policajného zboru SR). Súlad spracúvania osobných údajov dotknutých osôb so zásadami spracúvania osobných údajov a podmienkami zákonného spracúvania s dôrazom na práva dotknutých osôb a bezpečnosť osobných údajov.

 

  1. Automatizovaný európsky systém identifikácie odtlačkov prstov - Eurodac

 

Spracovateľské činnosti národného prístupového bodu informačného systému Eurodac vykonávané podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 603/2013 z 26. júna 2013 o zriadení systému Eurodac na porovnávanie odtlačkov prstov pre účinné uplatňovanie nariadenia (EÚ) č. 604/2013, ktorým sa ustanovujú kritériá a mechanizmy na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny alebo osobou bez štátnej príslušnosti v jednom z členských štátov, a o žiadostiach orgánov členských štátov na presadzovanie práva a Europolu o porovnanie s údajmi v systéme Eurodac na účely presadzovania práva a o zmene nariadenia (EÚ) č.1077/2011, ktorým sa zriaďuje Európska agentúra na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (prepracované znenie), ako aj podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 604/2013 z 26. júna 2013, ktorým sa stanovujú kritériá a mechanizmy na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny alebo osobou bez štátnej príslušnosti v jednom z členských štátov (prepracované znenie). Súlad spracúvania osobných údajov dotknutých osôb so zásadami spracúvania osobných údajov a podmienkami zákonného spracúvania s dôrazom na práva  dotknutých osôb a bezpečnosť osobných údajov.

 

  1. Styčný úrad Slovenskej republiky (Europol)

 

Spracovateľské činnosti styčného úradu Slovenskej republiky (Haag) podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/794 z 11. mája 2016 o Agentúre Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol), ktorým sa nahrádzajú a zrušujú rozhodnutia Rady 2009/371/SVV, 2009/934/SVV, 2009/935/SVV, 2009/936/SVV a 2009/968/SVV. Súlad spracúvania osobných údajov dotknutých osôb so zásadami spracúvania osobných údajov a podmienkami zákonného spracúvania s dôrazom na práva dotknutých osôb a bezpečnosť osobných údajov.

 

  1. SPRACOVATEĽSKÉ ČINNOSTI

 

Druhá časť plánu kontrol zameraná na súlad spracúvania osobných údajov s požiadavkami všeobecného nariadenia o ochrane údajov a zákona o ochrane osobných údajov reflektuje riziká spojené so špecifickými spracovateľskými činnosťami alebo s využívaním nových technológií a postupov, najmä s procesmi spôsobilými významne zasiahnuť do práv a právom chránených záujmov dotknutých osôb.

 

  1. Spracovateľské činnosti Úradu verejného zdravotníctva SR

 

Spracovateľské činnosti Úradu verejného zdravotníctva SR súvisiace s mobilnými aplikáciami na monitorovanie dodržiavania nariadenej izolácie a kontaktov s inými zariadeniami, prostredníctvom ktorých (aplikácií) Úrad verejného zdravotníctva SR spracúval osobné údaje fyzických osôb na účel ochrany života a zdravia v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19. Z dikcie § 60d ods. 9 zákona č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov vyplýva Úradu na ochranu osobných údajov SR povinnosť vykonať kontrolu po skončení spracúvania osobných údajov.

 

  1. Spracúvanie osobných údajov inými orgánmi štátnej správy

 

Predpokladané zameranie kontroly: Súlad spracúvania osobných údajov so zásadami spracúvania, podmienkami zákonného spracúvania, podmienkami vyjadrenia súhlasu a podmienkami spracúvania osobitných kategórií osobných údajov, práva dotknutej osoby, spoloční prevádzkovatelia, sprostredkovateľ, spracúvanie na základe poverenia prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa, bezpečnosť osobných údajov, posúdenie vplyvu na ochranu údajov, zodpovedná osoba.

 

  1. Spracúvanie osobných údajov pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku (e-shopy)

 

Predpokladané zameranie kontroly: Súlad spracúvania osobných údajov so zásadami spracúvania, podmienkami zákonného spracúvania, podmienkami vyjadrenia súhlasu a podmienkami spracúvania osobitných kategórií osobných údajov, práva dotknutej osoby, spoloční prevádzkovatelia, sprostredkovateľ, spracúvanie na základe poverenia prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa, bezpečnosť osobných údajov, posúdenie vplyvu na ochranu údajov, zodpovedná osoba.

 

 

Poznámka: V roku 2021 budú ukončované aj neukončené kontroly, ktoré boli v roku 2020 vykonávané na základe príslušného plánu kontrol.

 

 

Plán kontrol 2020 >>

Plán kontrol 2019 >>

Plán kontrol 2018 >>

Plán kontrol 2017 >>

Plán kontrol 2016 >>

Plán kontrol 2015 >>

Plán kontrol 2014 >>

Plná verzia stránky
2023 Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky