Postup sprostredkovateľa pri spracúvaní osobných údajov

Verzia pre tlačVerzia pre tlačPDF verziaPDF verzia

Sprostredkovateľ môže spracúvať osobné údaje len v rozsahu, spôsobom a za podmienok dohodnutých s prevádzkovateľom v písomnej zmluve.

 

Aké sú základné povinnosti sprostredkovateľa?
Sprostredkovateľ je povinný spracúvať osobné údaje tak, aby nedošlo k porušeniu základných práv a slobôd dotknutých osôb, najmä k porušeniu ich práva na zachovanie ľudskej dôstojnosti alebo k iným neoprávneným zásahom do ich práva na ochranu súkromia. Pri spracúvaní osobných údajov je povinný dodržiavať:

 

  • základné zásady spracúvania osobných údajov tak, aby nedošlo k porušeniu základných práv a slobôd dotknutých osôb, najmä k porušeniu ich práva na zachovanie ľudskej dôstojnosti alebo k iným neoprávneným zásahom do ich práva na ochranu súkromia (§ 5 ods. 1, § 6 ods. 2 písm. c) až i) a ods. 4),
  • informačnú povinnosť voči dotknutej osobe, ak s ňou príde do kontaktu; pri prvom kontakte s dotknutou osobou je sprostredkovateľ povinný jej vždy oznámiť, že spracúva jej osobné údaje v mene prevádzkovateľa na vymedzený alebo zákonom ustanovený účel (§ 8 ods. 7),
  • bezpečnosť osobných údajov; na tento účel je sprostredkovateľ povinný prijať primerané bezpečnostné opatrenia a príslušnú bezpečnostnú dokumentáciu (§ 19 a 20),
  • poučiť svoje oprávnené osoby (§ 21),
  • zachovávať mlčanlivosť (§ 22),
  • dodržiavať podmienky a s tým súvisiace povinnosti pre poverenie zodpovednej osoby, pokiaľ sa rozhodne, že výkonom dohľadu nad ochranou osobných údajov poverí zodpovednú osobu (§ 23 až 26),
  • poskytovať súčinnosť úradu pri plnení jeho úloh podľa zákona o ochrane osobných údajov,


Je sprostredkovateľ povinný vykonávať iné povinnosti?
Iné povinnosti podľa zákona o ochrane osobných údajov (§ 8 ods. 6, § 15 až 18 a § 28 až 32) je sprostredkovateľ povinný vykonať, ak sa tak výslovne dohodne v písomnej zmluve uzatvorenej s prevádzkovateľom. V takom prípade sprostredkovateľ zodpovedá za plnenie povinností v rozsahu tejto zmluvy.

Plná verzia stránky
2023 Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky