Povinnosti kontrolného orgánu

Verzia pre tlačVerzia pre tlačPDF verziaPDF verzia

Pri výkone kontroly je kontrolný orgán povinný postupovať tak, aby neboli dotknuté práva a právom chránené záujmy kontrolovanej osoby.

Kontrolný orgán je povinný

  • vopred písomne oznámiť kontrolovanej osobe predmet a účel kontroly; to neplatí, ak by oznámenie o kontrole pred začatím kontroly mohlo viesť k zmareniu účelu kontroly alebo podstatnému sťaženiu výkonu kontroly, keď oznámenie o kontrole možno vykonať pri začatí kontroly
  • pred začatím kontroly preukázať sa poverením na vykonanie kontroly a preukázať svoju príslušnosť k úradu; príslušnosť k úradu preukazuje služobným preukazom úradu
  • vypracovať protokol o kontrole ( ďalej len „protokol“) alebo záznam o kontrole
  • uvádzať do protokolu a do záznamu o kontrole kontrolné zistenia
  • oboznámiť kontrolovanú osobu s kontrolnými zisteniami v protokole a vyžiadať si od nej v lehote určenej kontrolným orgánom písomné vyjadrenie ku kontrolným zisteniam uvedeným v protokole
  • odovzdať kontrolovanej osobe jedno vyhotovenie protokolu alebo záznamu o kontrole
  • písomne potvrdiť kontrolovanej osobe prevzatie originálov alebo kópií dokladov, písomných dokumentov, kópií pamäťových médií a iných materiálov a zabezpečiť ich riadnu ochranu pred stratou, zničením, poškodením a zneužitím
  • preveriť opodstatnenosť námietok ku kontrolným zisteniam uvedeným v protokole a zohľadniť opodstatnenosť námietok v dodatku k protokolu a oboznámiť s ním kontrolovanú osobu
  • prerokovať protokol o výsledku kontroly s kontrolovanou osobou a vyhotoviť zápisnicu o jeho prerokovaní

 

Plná verzia stránky
2018 Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky