Chybová správa

 • Notice: unserialize(): Error at offset 0 of 3 bytes in variable_initialize() (line 1184 of /var/www/html/uoou/includes/bootstrap.inc).
 • Notice: unserialize(): Error at offset 60 of 63 bytes in variable_initialize() (line 1184 of /var/www/html/uoou/includes/bootstrap.inc).

Povinnosti kontrolného orgánu

Verzia pre tlačVerzia pre tlačPDF verziaPDF verzia

Pri výkone kontroly je kontrolný orgán povinný postupovať tak, aby neboli dotknuté práva a právom chránené záujmy kontrolovanej osoby.

Kontrolný orgán je povinný

 • vopred písomne oznámiť kontrolovanej osobe predmet a účel kontroly; to neplatí, ak by oznámenie o kontrole pred začatím kontroly mohlo viesť k zmareniu účelu kontroly alebo podstatnému sťaženiu výkonu kontroly, keď oznámenie o kontrole možno vykonať pri začatí kontroly
 • pred začatím kontroly preukázať sa poverením na vykonanie kontroly a preukázať svoju príslušnosť k úradu; príslušnosť k úradu preukazuje služobným preukazom úradu
 • vypracovať protokol o kontrole ( ďalej len „protokol“) alebo záznam o kontrole
 • uvádzať do protokolu a do záznamu o kontrole kontrolné zistenia
 • oboznámiť kontrolovanú osobu s kontrolnými zisteniami v protokole a vyžiadať si od nej v lehote určenej kontrolným orgánom písomné vyjadrenie ku kontrolným zisteniam uvedeným v protokole
 • odovzdať kontrolovanej osobe jedno vyhotovenie protokolu alebo záznamu o kontrole
 • písomne potvrdiť kontrolovanej osobe prevzatie originálov alebo kópií dokladov, písomných dokumentov, kópií pamäťových médií a iných materiálov a zabezpečiť ich riadnu ochranu pred stratou, zničením, poškodením a zneužitím
 • preveriť opodstatnenosť námietok ku kontrolným zisteniam uvedeným v protokole a zohľadniť opodstatnenosť námietok v dodatku k protokolu a oboznámiť s ním kontrolovanú osobu
 • prerokovať protokol o výsledku kontroly s kontrolovanou osobou a vyhotoviť zápisnicu o jeho prerokovaní