Povinnosti kontrolovanej osoby

Verzia pre tlačVerzia pre tlačPDF verziaPDF verzia

Kontrolovaná osoba je povinná

  • vytvoriť kontrolnému orgánu primerané podmienky na výkon kontroly a spracovanie kontrolných zistení
  • poskytnúť kontrolnému orgánu súčinnosť požadovanú v súlade s jeho oprávneniami a zdržať sa konania, ktoré by mohlo mariť výkon kontroly
  • dostaviť sa na predvolanie úradu s cieľom podať vysvetlenia v určenom čase na určené miesto
  • oboznámiť sa s obsahom protokolu a na požiadanie kontrolného orgánu dostaviť sa na jeho prerokovanie
Plná verzia stránky
2018 Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky