Povinnosti zodpovednej osoby

Verzia pre tlačVerzia pre tlačPDF verziaPDF verzia

Zodpovedná osoba pred začatím spracúvania osobných údajov posudzuje, či ich spracúvaním nevzniká nebezpečenstvo narušenia práv a slobôd dotknutých osôb (napr. preverí právny základ, primeranosť prijatých bezpečnostných opatrení v kontexte typu, spôsobu a prostriedkov spracúvania, súlad účelu spracúvania s príslušnou legislatívou, apod.)


Zistenie narušenia práv a slobôd dotknutých osôb pred začatím spracúvania alebo porušenia zákonných ustanovení v priebehu spracúvania osobných údajov je zodpovedná osoba povinná bez zbytočného odkladu vždy písomne oznámiť tomu, kto ju písomne poveril.


Zodpovedná osoba je kontaktnou osobou u prevádzkovateľa pre úrad, komunikuje s ním a poskytuje mu potrebnú súčinnosť pri plnení jeho úloh. Zodpovedná osoba ďalej

  • dohliada na správne a kontinuálne plnenie základných povinností prevádzkovateľa
  • zabezpečuje poučenie oprávnených osôb
  • vybavuje žiadosti dotknutých osôb v súvislosti s uplatňovaním ich práv
  • zabezpečuje prijatie primeraných bezpečnostných opatrení a ich aktualizáciu
  • dohliada na výber sprostredkovateľov a dáva „pozor“ na vzťah so sprostredkovateľom aj počas trvania zmluvného vzťahu
  • dohľad nad cezhraničným prenosom osobných údajov
  • rieši agendu osobitnej registrácie alebo evidencie informačných systémov osobných údajov

 

Kategória: 
Plná verzia stránky
2021 Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky