Pracovná skupina A29

Verzia pre tlačVerzia pre tlačPDF verziaPDF verzia

Pracovná skupina A29 alebo aj A29 WP (z angl. Article 29 Working Party) je zriadená podľa článku 29 Smernice Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES o ochrane jednotlivcov pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov, ako nezávislý orgán dozoru nad dodržiavaním ochrany osobných údajov. Členmi pracovnej skupiny sú zástupcovia národných orgánov, ktoré zodpovedajú za dodržiavanie ochrany osobných údajov v danej krajine, zástupcovia európskeho orgánu dohliadajúceho nad ochranou osobných údajov a zástupcovia Európskej komisie.

Je oficiálnym poradným orgánom Európskej komisie pre oblasť ochrany osobných údajov a hlavným fórom spolupráce pre danú oblasť v rámci EU, na ktorom sa vnútroštátne orgány pre ochranu údajov stretávajú, aby si vymieňali názory na aktuálne problémy, prejednávajú spoločný výklad právnych predpisov na ochranu osobných údajov a poskytujú odborné poradenstvo pre Európsku komisiu. Pracovná skupina A29 bola zriadená na dosiahnutie niekoľkých základných cieľov:

  • poskytovať odborné stanoviská na úrovni členských štátov pre Európsku komisiu týkajúce sa otázok ochrany osobných údajov,
  • podporiť jednotné uplatňovanie všeobecných zásad smerníc súvisiacich s ochranou osobných údajov vo všetkých členských štátoch EU, prostredníctvom spolupráce medzi národnými dozornými orgánmi pre ochranu osobných údajov,
  • poskytovať EK poradenstvo týkajúce sa akýchkoľvek opatrení Spoločenstva, ktoré ovplyvňujú práva a slobody osôb vo vzťahu k spracovaniu osobných údajov a z toho plynúcej ochrany súkromia občanov,
  • vydávať odporúčania pre širokú verejnosť, a najmä pre orgány ES v záležitostiach týkajúcich sa ochrany osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a ochranou súkromia občanov v ES.

Poštová adresa je:

Secretariat of the Arcticle 29 Working Party
Directorate-General of Justice
Unit C.3.- DATA PROTECTION
rue Montoyer, 59
Office 02/34
1000 - Brussels
Belgium

Viac informácií nájdete na internetovej stránke pracovnej skupiny.

Kategória: 
Plná verzia stránky
2023 Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky