Práva dotknutej osoby v schengenskom informačnom systéme

Verzia pre tlačVerzia pre tlačPDF verziaPDF verzia

SCHENGENSKÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM (SIS)

Európska právna úprava

Práva dotknutých osôb v prípade ochrany osobných údajov sú po pripojení Slovenskej republiky do Schengenského informačného systému (ďalej len „SIS“) zabezpečené pomocou právnych aktov EÚ o SIS II, ktoré sú tvorené:

Dotknutou osobou je každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú a v zmysle článku 41 nariadenia a článku 58 rozhodnutia má osoba právo požiadať Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „MV SR“) o poskytnutie informácií, aké osobné údaje o nej spracúva. Zároveň je prevádzkovateľ SIS v SR povinný poskytnúť dotknutej osobe informácie o opatreniach prijatých na základe jej žiadosti do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. Dotknutá osoba má ďalej právo na opravu alebo vymazanie osobných údajov spracúvaných v SIS. 

Každá dotknutá osoba má v zmysle čl. 41 nariadenia právo:

 • na prístup k údajom,
 • na poskytnutie informácie,
 • na opravu nesprávnych údajov
 • na výmaz nezákonne uložených údajov,
 • podať sťažnosť a 
 • podať žalobu.

Právo na prístup k údajom znamená právo na informácie o tom, či sú údaje o dotknutej osobe spracúvané v SIS, a ak sú spracúvané, tak konkrétne aké, pričom podľa čl. 41 ods. 6 nariadenia sa poskytnú informácie dotknutej osobe čo najskôr, a v každom prípade najneskôr do 60 dní odo dňa podania žiadosti o prístup alebo i skôr, ak tak vnútroštátne právo ustanovuje.

Právo na poskytnutie informácie; dotknutá osoba toto právo môže využiť na získanie informácie o tom, či sú o nej vedené údaje v SIS II a aké; z akého dôvodu boli vytvorené, a ktorý orgán členského štátu ich do SIS II vložil. 

Právo na opravu a právo na výmaz prestavujú práva každej dotknutej osoby, pričom umožňujú, aby boli chybné údaje uvedené v SIS II, ktoré sa týkajú konkrétnej osoby, opravené, resp. odstránené.      

Právo podať sťažnosť označovanú aj ako žiadosť o overenie spracúvania sa uplatňuje u národného dozorného orgánu v prípade, ak sa dotknutá osoba domnieva, že sa jej údaje spracúvajú nezákonne v príslušnej národnej súčasti SIS II.

Právo podať žalobu má každá osoba, pričom žalobu podáva na súd alebo orgán príslušný podľa vnútroštátneho práva ktoréhokoľvek členského štátu. Žaloba sa môže týkať najmä prístupu, opravy, vymazania alebo získania informácií, alebo môže ísť o žalobu o náhradu škody v súvislosti so zápisom osobných údajov v SIS II, ktorý sa danej osoby týka.

Vnútroštátna právna úprava

Problematika práv dotknutých osôb sa v Slovenskej republike riadi aj vnútroštátnym právom, pričom ju upravuje:

Žiadosť o poskytnutie informácie, žiadosť o opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov a žiadosť o výmaz nezákonne spracúvaných osobných údajov možno doručiť:

 • osobne,
 • písomne, na adresu:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Prezídium Policajného zboru

Úrad medzinárodnej policajnej spolupráce

Národná ústredňa SIRENE

Pribinova 2

812 72 Bratislava

Slovenská republika

 

 • elektronicky podpísanú zaručeným elektronickým podpisom,
 • alebo e-mailom ( sirene@minv.sk).

V prípade zasielania kópii dokumentov na príslušný orgán (občiansky preukaz, pas...), Vás prosíme o ich zaslanie v chránenej podobe (napr. zaheslovanie) a tiež o zaslanie hesla k dokumentu v oddelenej správe. Pomáhate tak chrániť svoje súkromie.

Kontaktné údaje národného orgánu zameraného na ochranu osobných údajov:

Úrad na ochranu osobných údajov SR

Hraničná 12

820 07 Bratislava

Slovenská republika

Príslušnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR pre SIS II

Úrad na ochranu osobných údajov SR (ďalej len „úrad“) je príslušným orgánom na preskúmavanie spracúvania osobných údajov v rámci vnútroštátnej časti SIS II v tom prípade, ak existuje podozrenie z neoprávneného postupu alebo v prípade, ak nebude poskytnutá dostatočne uspokojivá odpoveď. 

Z dôvodu, že postup pri uplatnení vyššie uvedených práv sa v jednotlivých členských štátoch môže odlišovať bola vytvorená príručka priložená tu

Vzorové rozhodnutie nájdete tu.

Dokumenty na stiahnutie:

 1. žiadosť o poskytnutie informácie o osobných údajoch spracúvaných v Schengenskom informačnom systéme,
 2. žiadosť o opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov spracúvaných v Schengenskom informačnom systéme,
 3. žiadosť o výmaz nezákonne spracúvaných osobných údajov v Schengenskom informačnom systéme,
 4. návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov spracúvaných v Schengenskom informačnom systéme.

 

Súvisiaci odkaz:https://www.minv.sk/?Prava

 

Práva dotknutej osoby vo informačnom systéme sú dostupné v rómskej jazykovej mutácii prečítať práva dotknutej osoby v rómštine.

 

 

 

 

 

 

 

Plná verzia stránky
2023 Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky