Pravidlá poskytovania písomných konzultácií v oblasti ochrany osobných údajov

Verzia pre tlačVerzia pre tlač

Skôr ako napíšete svoju žiadosť (napr. emailom, listom, elektronicky), zoznámte sa s informáciami uvedenými na webovom sídle úradu v časti Často kladené otázky k Nariadeniu a zákonu č. 18/2018 z. z., Metodiky úradu, Metodiky EDPB a v Príručke o európskych právnych predpisoch v oblasti ochrany údajov.

 

Úrad neposkytne odpoveď na žiadosť, ak jej obsahom je:

  1. Určovanie a zisťovanie právneho základu prevádzkovateľa – právny základ na spracúvanie osobných údajov podľa čl. 6 ods. 1 (prípadne v spojení s článkom 9 ods. 2) Nariadenia[1] určuje prevádzkovateľ, nie úrad. Prevádzkovateľ úradu právny základ neoznamuje.
  2. Právne analýzy – úrad ako nezávislý orgán dozoru mimo konania o ochrane osobných údajov nevyhodnocuje právne analýzy a závery, taktiež za prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa nenastavuje procesy, ani neprejudikuje súladnosť zamýšľaného postupu, nakoľko tento by mohol byť v budúcnosti predmetom správneho alebo súdneho konania. Inak povedané, úrad sa v odpovedi na žiadosť nevyjadruje ku skutočnosti, či došlo k porušeniu právnych predpisov na ochranu osobných údajov.
  3. Kontrola zmluvy - predmetom dozoru nad ochranou osobných údajov nie sú spory zo zmluvných vzťahov alebo predzmluvných vzťahov medzi prevádzkovateľom alebo sprostredkovateľom a dotknutou osobou alebo inými osobami.
  4. Výklad osobitných zákonov (napr. Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov). Vo veci výkladu jednotlivých ustanovení osobitných zákonov Vám odporúčame obrátiť sa na príslušných gestorov zákonov.
  5. Hanlivý obsah.
  6. Správa, ktorá je úradu doručovaná na vedomie - v kópii (keď je úrad adresátom emailu len v časti kópia – CC alebo skrytá kópia – BCC).
  7. Správa v inom ako v slovenskom, českom alebo anglickom jazyku.

 

Ak úrad identifikuje žiadosť s vyššie uvedeným obsahom, nebude sa ňou zaoberať.

 

Ak Vaša žiadosť spĺňa kritériá uvedené vyššie, je jasná a zrozumiteľná, odpoveď úradu je na ceste v dohľadnej dobe. Úrad nemá zákonom stanovenú lehotu na poskytnutie odpovede.

 

[1] NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)

Slovenčina
Súbor application/pdf, veľkosť súboru: 583.8 KBPlná verzia stránky
2023 Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky