Predsedníčka Úradu na ochranu osobných údajov SR sa zúčastnila stretnutia dozorných orgánov z krajín Vyšehradskej štvorky

Verzia pre tlačVerzia pre tlač

V dňoch 09. a 10. 2017 sa predsedníčka Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky Soňa Pőtheová zúčastnila stretnutia so zástupcami maďarského a poľského dozorného orgánu pre oblasť ochrany osobných údajov, ktoré sa uskutočnilo vo Vyšehrade, Maďarsko. Predmetom stretnutia bolo rozvíjanie spolupráce pri aplikácii všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (ďalej len „GDPR“).

 

V prvý deň podujatia sa uskutočnili dve uzavreté rokovania určené výlučne pre dozorné orgány. Stretnutia V4 predstavujú skvelú príležitosť na zdieľanie informácií o legislatívnych a inštitucionálnych zmenách v každom členskom štáte v súvislosti s implementáciou GDPR a smernice EP a Rady (EÚ) 2016/680 (ďalej len „policajná smernica“).


 
Rôzne riešenia v rámci členských štátov
 
Predmetom diskusie boli rozhodnutia členských štátov o tom, ako sa budú aplikovať odklony, ktorých použitie GDPR umožňuje. Napríklad Maďarská republika sa rozhodla zavádzať komplexný model certifikácie, a teda dozorný orgán bude môcť  akreditovať certifikačné orgány ako aj uskutočňovať samotnú certifikáciu. Naopak v Poľsku sa plánuje vydávanie certifikátov len zo strany dozorného orgánu, a nie je možnosť, aby iné subjekty požiadali o akreditáciu.


 
Praktické aspekty spolupráce
 
Témami spoločných diskusií boli aj otázky postupu dozorných orgánov, otázky praktických riešení pri oznamovaní porušenia ochrany údajov, ako aj výber metodológie posudzovania vplyvu na ochranu údajov (napr. využitie ISO noriem).
 
V rámci stretnutia sa uskutočnil sa aj seminár o praktickom vykonávaní spolupráce medzi dozornými orgánmi. Cieľom je zlepšiť riešenie cezhraničných prípadov, napr. keď sa podá sťažnosť proti českému prevádzkovateľovi na slovenskom Úrade na ochranu osobných údajov. V organizovaní praktických seminárov plánujú zúčastnené krajiny pokračovať.
 
Druhý deň stretnutia organizoval ICANN otvorené zasadnutie s názvom "Formulovanie politík v globálnej ére internetu a cezhraničné toky údajov: zosúladenie globálneho rámca s miestnymi problémami".

Slovenčina
Plná verzia stránky
2021 Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky