Prenos do krajín nezaručujúcich primeranú úroveň ochrany

Verzia pre tlačVerzia pre tlačPDF verziaPDF verzia

Pokiaľ Komisia nevydala rozhodnutie o primeranosti, prípadne rozhodnutie o primeranosti zrušila, prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ môže na prenos využiť ešte tieto inštitúty:


    1. Prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ poskytol primerané záruky a dotknuté osoby majú k dispozícii vymožiteľné práva a účinné právne prostriedky nápravy a ide o kumulatívne splnenie podmienok. Následne je možné si vybrať z nižšie uvedených možností:

 

    i. nie je potrebné žiadať dozorný orgán o osobitné povolenie pri využití
        a. právne záväzného a vykonateľného nástroja medzi orgánmi verejnej moci alebo verejnoprávnymi subjektmi;
        b. záväzných vnútropodnikových pravidiel;
        c. štandardných doložiek o ochrane údajov, ktoré prijala Komisia;

        d. štandardných doložiek o ochrane údajov, ktoré prijal dozorný orgán, a ktoré schválila Komisia;
        e. schváleného kódexu správania spolu so záväznými a vymáhateľnými záväzkami prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa v tretej krajine spočívajúcimi v uplatňovaní primeraných záruk, a to aj pokiaľ ide o práva dotknutých osôb, alebo
        f. schváleného certifikačného mechanizmu so záväzným a vymáhateľným záväzkom prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa v tretej krajine spočívajúcim v uplatňovaní primeraných záruk, a to aj pokiaľ ide o práva dotknutých osôb;

 

    ii. je potrebné žiadať dozorný orgán o osobitné povolenie pri využití
        a. zmluvných doložiek medzi prevádzkovateľom alebo sprostredkovateľom a prevádzkovateľom, sprostredkovateľom alebo príjemcom osobných údajov v tretej krajine alebo medzinárodnej organizácii, alebo
        b. ustanovení, ktoré sa vložia do administratívnych dojednaní medzi orgánmi verejnej moci alebo verejnoprávnymi subjektmi a zahŕňajú vymožiteľné a účinné práva dotknutých osôb.

 

 

    2. Výnimky pre osobitné situácie
Ak neexistuje rozhodnutie o primeranosti alebo ak neexistujú primerané záruky prenosov osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii sa uskutoční len za jednej z týchto podmienok

        a. dotknutá osoba vyjadrila výslovný súhlas s navrhovaným prenosom po tom, ako bola informovaná o rizikách, ktoré takéto prenosy môžu pre ňu predstavovať z dôvodu absencie rozhodnutia o primeranosti a primeraných záruk;
        b. prenos je nevyhnutný na plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom alebo na vykonanie predzmluvných opatrení prijatých na žiadosť dotknutej osoby;
        c. prenos je nevyhnutný pre uzatvorenie alebo plnenie zmluvy uzatvorenej v záujme dotknutej osoby medzi prevádzkovateľom a inou fyzickou alebo právnickou osobou;
        d. prenos je nevyhnutný z dôležitých dôvodov verejného záujmu;
        e. prenos je nevyhnutný na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
        f. prenos je nevyhnutný na ochranu životne dôležitých záujmov dotknutej osoby alebo iných osôb, ak je dotknutá osoba fyzicky alebo právne nespôsobilá vyjadriť súhlas;
        g. prenos sa uskutočňuje z registra, ktorý je podľa práva Únie alebo práva členského štátu určený na poskytovanie informácií verejnosti a ktorý je otvorený na nahliadanie verejnosti alebo akejkoľvek osobe, ktorá vie preukázať oprávnený záujem, ale len pokiaľ sú v tomto konkrétnom prípade splnené podmienky stanovené právom Únie alebo právom členského štátu na nahliadanie.

 

 

    3. Ojedinelý prenos osobných údajov
Pokiaľ prevádzkovateľ nevie využiť žiadny z vyššie uvedených inštitútov, prenos osobných údajov sa môže uskutočniť len za splnenia týchto kumulatívnych kritérií:

  • prenos nie je opakujúcej sa povahy,
  • týka sa len obmedzeného počtu dotknutých osôb,
  • je nevyhnutný na účely závažných oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ a nad ktorými neprevažujú záujmy alebo práva a slobody dotknutej osoby,
  • a prevádzkovateľ posúdil všetky okolnosti sprevádzajúce prenos údajov a na základe tohto posúdenia poskytol vhodné záruky, pokiaľ ide o ochranu osobných údajov.


Prevádzkovateľ informuje o prenose dozorný orgán. Prevádzkovateľ okrem plnenia informačnej povinnosti voči dotknutej osobe taktiež informuje dotknutú osobu o prenose a o závažných oprávnených záujmoch, ktoré sleduje.

 

Plná verzia stránky
2023 Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky