Prenos do krajín nezaručujúcich primeranú úroveň ochrany

Verzia pre tlačVerzia pre tlačPDF verziaPDF verzia

Pokiaľ Komisia nevydala rozhodnutie o primeranosti, prípadne rozhodnutie o primeranosti zrušila, prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ môže na prenos využiť ešte tieto inštitúty:


    1. Prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ poskytol primerané záruky a dotknuté osoby majú k dispozícii vymožiteľné práva a účinné právne prostriedky nápravy a ide o kumulatívne splnenie podmienok. Následne je možné si vybrať z nižšie uvedených možností:

 

    i. nie je potrebné žiadať dozorný orgán o osobitné povolenie pri využití
        a. právne záväzného a vykonateľného nástroja medzi orgánmi verejnej moci alebo verejnoprávnymi subjektmi;
        b. záväzných vnútropodnikových pravidiel;
        c. štandardných doložiek o ochrane údajov, ktoré prijala Komisia;

 • doložky vo vzťahu EÚ prevádzkovateľ – prevádzkovateľ v tretej krajine konsolidované znenia Rozhodnutí Komisie 201/497/EC: Set I a 2004/915/EC: Set II Toto rozhodnutie bude od 27. septembra 2021 zrušené. Zmluvy uzavreté pred 27. septembrom 2021 na základe tohto rozhodnutia je možné používať do 27. decembra 2022 za predpokladu, že spracovateľské operácie, ktoré sú predmetom zmluvy sa nezmenia a že uplatňovanie uvedených doložiek zabezpečuje, že sa na prenos osobných údajov vzťahujú primerané záruky.
 • doložky vo vzťahu EÚ prevádzkovateľ – sprostredkovateľ v tretej krajine konsolidované znenie Rozhodnutia Komisie č. 2010/87/EU Toto rozhodnutie bude od 27. septembra 2021 zrušené. Zmluvy uzavreté pred 27. septembrom 2021 na základe tohto rozhodnutia je možné používať do 27. decembra 2022 za predpokladu, že spracovateľské operácie, ktoré sú predmetom zmluvy sa nezmenia a že uplatňovanie uvedených doložiek zabezpečuje, že sa na prenos osobných údajov vzťahujú primerané záruky.
 • rozhodnutie Komisie (EÚ) 2021/914 sa môže použiť na prenos osobných údajov medzi:
  • prevádzkovateľ v EÚ – prevádzkovateľ v tretej krajine
  • prevádzkovateľ v EÚ – sprostredkovateľ v tretej krajine
  • sprostredkovateľ v EÚ – sprostredkovateľ v tretej krajine
  • sprostredkovateľ v EÚ – prevádzkovateľ v tretej krajine
 •  

        d. štandardných doložiek o ochrane údajov, ktoré prijal dozorný orgán, a ktoré schválila Komisia;
        e. schváleného kódexu správania spolu so záväznými a vymáhateľnými záväzkami prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa v tretej krajine spočívajúcimi v uplatňovaní primeraných záruk, a to aj pokiaľ ide o práva dotknutých osôb, alebo
        f. schváleného certifikačného mechanizmu so záväzným a vymáhateľným záväzkom prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa v tretej krajine spočívajúcim v uplatňovaní primeraných záruk, a to aj pokiaľ ide o práva dotknutých osôb;

 

    ii. je potrebné žiadať dozorný orgán o osobitné povolenie pri využití
        a. zmluvných doložiek medzi prevádzkovateľom alebo sprostredkovateľom a prevádzkovateľom, sprostredkovateľom alebo príjemcom osobných údajov v tretej krajine alebo medzinárodnej organizácii, alebo
        b. ustanovení, ktoré sa vložia do administratívnych dojednaní medzi orgánmi verejnej moci alebo verejnoprávnymi subjektmi a zahŕňajú vymožiteľné a účinné práva dotknutých osôb.

 

 

    2. Výnimky pre osobitné situácie
Ak neexistuje rozhodnutie o primeranosti alebo ak neexistujú primerané záruky prenosov osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii sa uskutoční len za jednej z týchto podmienok

        a. dotknutá osoba vyjadrila výslovný súhlas s navrhovaným prenosom po tom, ako bola informovaná o rizikách, ktoré takéto prenosy môžu pre ňu predstavovať z dôvodu absencie rozhodnutia o primeranosti a primeraných záruk;
        b. prenos je nevyhnutný na plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom alebo na vykonanie predzmluvných opatrení prijatých na žiadosť dotknutej osoby;
        c. prenos je nevyhnutný pre uzatvorenie alebo plnenie zmluvy uzatvorenej v záujme dotknutej osoby medzi prevádzkovateľom a inou fyzickou alebo právnickou osobou;
        d. prenos je nevyhnutný z dôležitých dôvodov verejného záujmu;
        e. prenos je nevyhnutný na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
        f. prenos je nevyhnutný na ochranu životne dôležitých záujmov dotknutej osoby alebo iných osôb, ak je dotknutá osoba fyzicky alebo právne nespôsobilá vyjadriť súhlas;
        g. prenos sa uskutočňuje z registra, ktorý je podľa práva Únie alebo práva členského štátu určený na poskytovanie informácií verejnosti a ktorý je otvorený na nahliadanie verejnosti alebo akejkoľvek osobe, ktorá vie preukázať oprávnený záujem, ale len pokiaľ sú v tomto konkrétnom prípade splnené podmienky stanovené právom Únie alebo právom členského štátu na nahliadanie.

 

 

    3. Ojedinelý prenos osobných údajov
Pokiaľ prevádzkovateľ nevie využiť žiadny z vyššie uvedených inštitútov, prenos osobných údajov sa môže uskutočniť len za splnenia týchto kumulatívnych kritérií:

 • prenos nie je opakujúcej sa povahy,
 • týka sa len obmedzeného počtu dotknutých osôb,
 • je nevyhnutný na účely závažných oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ a nad ktorými neprevažujú záujmy alebo práva a slobody dotknutej osoby,
 • a prevádzkovateľ posúdil všetky okolnosti sprevádzajúce prenos údajov a na základe tohto posúdenia poskytol vhodné záruky, pokiaľ ide o ochranu osobných údajov.


Prevádzkovateľ informuje o prenose dozorný orgán. Prevádzkovateľ okrem plnenia informačnej povinnosti voči dotknutej osobe taktiež informuje dotknutú osobu o prenose a o závažných oprávnených záujmoch, ktoré sleduje.

Plná verzia stránky
2021 Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky