Prenos osobných údajov do Spojených štátov amerických

Verzia pre tlačVerzia pre tlač

Súdny dvor v konaní vedenom pod spisovou značkou C-362/14 vo veci Maximillian Schrems v. Data Protection Commissioner, preskúmal platnosť rozhodnutia Komisie z 26. júla 2000 a rozsudkom vo veci C-362/14 vyhlásil rozhodnutie Komisie z 26. júla 2000 za neplatné. To v praxi znamená, že prenos osobných údajov z Európskej únie do Spojených štátov amerických nie je naďalej možné vykonávať na báze mechanizmu „bezpečného prístavu“.

 

Prevádzkovatelia majú možnosť využiť iné zákonné mechanizmy umožňujúce prenos osobných údajov do krajín nezaručujúcich primeranú úroveň ochrany . Na prenos osobných údajov do týchto krajín, a teda aj do Spojených štátov amerických je potrebné disponovať primeraným právnym základom a prijať primerané záruky ochrany súkromia a základných práv a slobôd jednotlivcov a výkonu príslušných práv, ktoré sú upravené v ustanovení § 31 ods. 2 Zákona o ochrane osobných údajov.

 

Zabezpečenie takýchto záruk pre prenos do tretej krajiny nezaručujúcej primeranú úroveň ochrany predstavuje prijatie záruk vo forme inkorporácie štandardných zmluvných doložiek do zmluvy o cezhraničnom prenose alebo schválenie záväzných vnútropodnikových pravidiel dozorným orgánom so sídlom v členskej krajine EÚ.

Podrobnosti o štandardných zmluvných doložkách nájdete na webovom sídle úradu.

 

Podrobnosti o záväzných vnútropodnikových pravidlách a procese ich schvaľovania nájdete na webovom sídle úradu a v metodickom usmernení úradu 2/2014 Záväzné vnútropodnikové pravidlá a postup pri ich schvaľovaní .

 

Úrad v zmysle vyššie uvedeného preto zdôrazňuje, že všetky momentálne prebiehajúce prenosy osobných údajov uskutočňované v rámci režimu „bezpečného prístavu“ sú protiprávne. Za prenos osobných údajov do Spojených štátov amerických sú zodpovední predovšetkým samotní prevádzkovatelia, pričom úrad bude každý návrh, resp. podnet na začatie konania voči nim posudzovať individuálne a s ohľadom na konkrétne skutkové okolnosti prípadu. V kontexte uvedeného dáva úrad taktiež do pozornosti vyhlásenie pracovnej skupiny na ochranu osobných údajov podľa článku 29 (dostupné iba v anglickom jazyku).

Slovenčina
Plná verzia stránky
2023 Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky