Príjemca

Verzia pre tlačVerzia pre tlačPDF verziaPDF verzia

Príjemcom je každý, komu sú osobné údaje poskytnuté alebo sprístupnené, pričom príjemcom môže byť aj tretia strana; prevádzkovateľ, ktorý spracúva osobné údaje na základe § 3 ods. 1 písm. g), a úrad, ktorý plní úlohy ustanovené týmto zákonom, sa nepovažujú za príjemcu.

K pojmu príjemca bližšie pozri Metodické usmernenie č. 2/2013 k základným pojmom – osoby pri spracúvaní osobných údajov.

Kategória: 
Plná verzia stránky
2023 Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky