Pripomienkové konania

Verzia pre tlačVerzia pre tlačPDF verziaPDF verzia

Podľa § 38 ods. 1 písm. q), r) a s) zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o  zmene a doplnení niektorých zákonov úrad v rozsahu svojej pôsobnosti vydáva všeobecne záväzné právne predpisy, vyjadruje sa k návrhom zákonov a k návrhom ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov v ktorých sa upravuje spracúvanie osobných údajov.

V oblasti legislatívy úrad najmä:

  • zabezpečuje legislatívny proces pri podávaní návrhov právnych predpisov v oblasti ochrany osobných údajov z hľadiska vecného a legislatívneho, zabezpečuje ich súlad s Ústavou Slovenskej republiky, právnym poriadkom Slovenskej republiky a ich súlad s právnym poriadkom Európskej únie,
  • sleduje aktuálnosť a účinnosť všeobecne záväzných právnych predpisov a navrhuje ich prípadné zmeny,
  • sleduje oznamy o zverejnení materiálov na Portáli právnych predpisov,
  • zabezpečuje pripomienky k návrhom legislatívnych a nelegislatívnych aktov orgánov štátnej správy a k poslaneckým návrhom, zabezpečuje účasť na prerokovaní týchto návrhov v rámci legislatívneho procesu,
  • zabezpečuje tvorbu zásadných materiálov, vzorových dokumentov a opatrení s celoštátnym dosahom v oblasti ochrany osobných údajov, koordinuje ich a zabezpečuje ich aktualizáciu.

Kontaktná adresa:
Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Hraničná 12, 820 07 Bratislava

e-mail: mpk@pdp.gov.sk

V tejto časti sa nachádza zoznam legislatívnych materiálov predložených úradom do medzirezortného pripomienkového konania. Sú usporiadané chronologicky podľa rokov od teraz prebiehajúcich po tie, ktoré prebehli v skorších rokoch.

Plná verzia stránky
2020 Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky