Rada Európy

Verzia pre tlačVerzia pre tlačPDF verziaPDF verzia

Základné informácie:

Rada Európy (po angl. Council of Europe, skratka COE) je najstaršia medzinárodná politická organizácia Európy (založená 5. mája 1949 Londýnskou zmluvou)

Sídlo: Palác Európy, Štrasburg, Francúzsko

Pracovný jazyk: anglický jazyk, francúzsky jazyk

Členské štáty: 47

 

Ochrana osobných údajov na pôde Rady Európy:

Dohovor Rady Európy č. 108 o ochrane jednotlivcov pri automatizovanom spracovaní osobných údajov (Dohovor 108) bol otvorený na podpis 28. januára 1981 a bol prvým právne záväzným medzinárodným nástrojom v oblasti ochrany údajov. Dohovor 108 dosiaľ ratifikovalo 51 štátov.

Podľa tohto dohovoru sú strany povinné prijať v ich vnútroštátnych právnych predpisoch nevyhnutné kroky na uplatňovanie zásad, ktoré stanovuje na zabezpečenie rešpektovania základných ľudských práv všetkých jednotlivcov na ich území, pokiaľ ide o spracovanie osobných údajov. Tieto zásady sa týkajú najmä spravodlivého a zákonného zhromažďovania a automatického spracúvania údajov, skladovania na určené legitímne účely a nie na účely, ktoré sú nezlučiteľné s týmito účelmi, ani sa nebudú uchovávať dlhšie, ako je potrebné. Týkajú sa aj kvality údajov, najmä to, že musia byť primerané, relevantné a nie nadbytočné (proporcionalita); ich presnosť; dôvernosť citlivých údajov; informácie dotknutej osoby; a jeho právo na prístup a nápravu. Dohovor zabezpečuje voľný tok osobných údajov medzi zmluvnými štátmi Dohovoru. Tento voľný tok nesmie byť z dôvodov ochrany osobných údajov prekážkou, pokiaľ sa strany nedotknú tohto ustanovenia, čo môžu urobiť v dvoch špecifických prípadoch: ak ochrana osobných údajov v druhej krajine nie je "ekvivalentná", alebo ak sú údaje prenesené do tretieho štátu, ktorý nie je zmluvnou stranou dohovoru.

Dohovor zriaďuje Poradný výbor (T-PD) pozostávajúci zo zástupcov zmluvných strán dohovoru doplnený pozorovateľmi z iných štátov (členov alebo nečlenov) a medzinárodných organizácií, ktorý je zodpovedný za interpretáciu ustanovení a za zlepšenie implementácie dohovoru. Takisto zodpovedá za vypracúvanie správ, usmernení a usmerňujúcich zásad v takých oblastiach, ako sú zmluvné ustanovenia upravujúce ochranu údajov pri prenose osobných údajov tretím stranám, ktoré nie sú viazané primeranou úrovňou ochrany údajov alebo ochrany údajov s ohľadom na biometriu. Tento výbor prijal okrem iného zmenu a doplnenie dohovoru 108, ktorý umožnil Európskym spoločenstvám pristúpiť k nemu. Okrem toho prijala dodatkový protokol k dohovoru č. 108 o dozorných orgánoch a cezhraničných tokoch údajov, otvorený na podpis v roku 2004, ktorý posilňuje orgány dohľadu a zakazuje prenos osobných údajov štátom alebo organizáciám, ktoré neposkytujú primeranú úroveň ochrany.

Komisár pre ochranu údajov Rady Európy je zodpovedný za dohľad nad dodržiavaním pravidiel ochrany údajov pri všetkých osobných údajoch zhromaždených a spracovaných Radou Európy.

 

Modernizácia Dohovoru 108 (CAHDATA)

Ad hoc výbor pre ochranu osobných údajov „CAHDATA“ je zodpovedný za modernizáciu Dohovoru 108 a jeho protokolu.

V roku 2010 sa rozhodlo, že je potrebné modernizovať Dohovor 108. Na jednej strane kvôli lepšiemu riešeniu problémov vyplývajúcich z používania nových informačných a komunikačných technológií a na druhej strane kvôli posilneniu implementácie Dohovoru 108. Proces modernizácie stále prebieha.

 

Protokol, ktorým sa mení a dopĺňa Dohovor o ochrane jednotlivcov pri automatizovanom spracúvaní osobných údajov
 
 
Výbor ministrov Rady Európy prijal 18. mája 2018 protokol, ktorým sa mení a dopĺňa Dohovor o ochrane jednotlivcov pri automatizovanom spracúvaní osobných údajov. Cieľom Protokolu o zmene a doplnení je zmodernizovať a zlepšiť Dohovor (ETS č. 108), berúc do úvahy nové výzvy na ochranu jednotlivcov, pokiaľ ide o spracovanie osobných údajov, ktoré vznikli od prijatia dohovoru v roku 1980.
 
Modernizácia Dohovoru o ochrane jednotlivcov so zreteľom na automatické spracúvanie osobných údajov, je jedinou existujúcou právne záväznou medzinárodnou zmluvou s celosvetovým významom v tejto oblasti, rieši problémy týkajúce sa ochrany súkromia vyplývajúce z používania nových informačných a komunikačných technológií a posilňuje mechanizmus dohovoru s cieľom zabezpečiť jeho účinné vykonávanie.
 
Protokol poskytuje silný a flexibilný mnohostranný právny rámec na uľahčenie toku údajov cez hranice a súčasne poskytuje účinné ochranné opatrenia pri používaní osobných údajov. Je to most medzi rôznymi regiónmi sveta a rôznymi normatívnymi rámcami vrátane nových právnych predpisov Európskej únie, ktoré sa budú plne uplatňujú od 25. mája 2018 a ktoré sa týkajú Dohovoru 108 v kontexte cezhraničných tokov údajov.
 
Protokol o zmene a doplnení bude otvorený na podpis na tretej schôdzi Parlamentného zhromaždenia Rady Európy (Štrasburg 25. júna 2018).
 
Protokol o zmene a doplnení bude otvorený na podpis na tretej schôdzi Parlamentného zhromaždenia Rady Európy (Štrasburg 25. júna 2018).

 

Web stránky:

Rada Európy https://www.coe.int/en/web/portal/home

Ochrana osobných údajov https://www.coe.int/en/web/data-protection/home

Dohovor 108 https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2001/49/20010214

Convention 108 https://rm.coe.int/1680078b37


 


 


 

Kategória: 
Plná verzia stránky
2019 Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky