Reakcia Úradu na ochranu osobných údajov SR na mediálne vyjadrenie k realizácii projektu Digitálny žiak

Verzia pre tlačVerzia pre tlač

Reakcia Úradu na ochranu osobných údajov SR na mediálne vyjadrenie k realizácii projektu Digitálny žiak

„Úrad na ochranu osobných údajov SR  (ďalej len „ÚOOÚ SR“) zaznamenal mediálnu reakciu, v ktorej subjekt zabezpečujúci národný projekt „Digitálny príspevok pre žiakov SR“ konštatuje, že ÚOOÚ SR odmietol vydať na tento projekt údaje zo štátnych registrov z dôvodu Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“).

 

ÚOOÚ SR uvádza, že bol oslovený na konzultáciu k spracúvaniu osobných údajov detí zo strany štátnych orgánov Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky prvýkrát až vo februári 2023. ÚOOÚ SR poskytol štátnym orgánom nadštandardnú konzultáciu v tom čase ešte len k zamýšľanej koncepcii spracúvania osobných údajov v súvislosti s projektom Digitálny príspevok pre žiakov SR a to bez oficiálnych podkladov ako sa bude projekt realizovať.

 

ÚOOÚ SR žiadnemu štátnemu orgánu nevydal rozhodnutie o zákaze poskytovania osobných údajov detí a rodičov, naopak poskytol všeobecné riešenia a odporúčania na základe prezentovanej koncepcie, aby zamýšľané spracúvanie osobných údajov bolo súladné s právnymi predpismi SR a EÚ (vrátane GDPR). ÚOOÚ SR zároveň v rámci konzultácii uviedol, že si štátne orgány realizujúce tento projekt môžu vybrať akékoľvek riešenie, pričom v súlade so zásadou zodpovednosti (čl. 5 ods. 2 GDPR) si následne zvolený postup budú musieť obhájiť.“

 

Reakcie na zdroj: https://zive.aktuality.sk/clanok/K1MjzPR/stale-cakate-na-350-eur-na-pocitac-pre-dieta-mozno-dostanete-zlu-spravu/

Slovenčina
Plná verzia stránky
2023 Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky