Reakcia úradu na reportáž RTVS „Údaje o pacientoch nie sú dostatočne chránené“ vysielanú dňa 27.11.2018 v Správach RTVS o 19.00

Verzia pre tlačVerzia pre tlač

„V reportáži RTVS „Údaje o pacientoch nie sú dostatočne chránené“ https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/12957#1580  bolo poskytnuté stanovisko úradu citované RTVS v nasledovnom skrátenom znení „Nemocnice ako subjekty spracúvajúce veľmi citlivé údaje sú povinné tieto chrániť a spracúvať. Úrad prijímanie opatrení na skvalitnenie spracúvania a ochrany osobných údajov víta.“. Takto zverejnené stanovisko nebolo RTVS odvysielané v rámci reportáže v celom poskytnutom rozsahu, čo značne zmenilo jeho význam.

 

RTVS bolo na jej žiadosť (príprava reportáže) odoslané stanovisko v nasledovnom pôvodnom znení

Nariadenie 2016/679 a zákon o ochrane osobných údajov sú účinné právne predpisy, ktoré sú prevádzkovatelia, teda aj nemocnice a iné zdravotnícke zariadenia povinné dodržiavať a prakticky aplikovať. Posúdenie, či došlo k porušeniu zákona alebo nariadenia vykonáva úrad, ako orgán dozoru nad spracúvaním osobných údajov, individuálne v konaní o ochrane osobných údajov, v prípade zistenia porušenia úrad môže uložiť aj pokutu. Nemocnice, ako subjekty spracúvajúce veľmi citlivé údaje sú povinné tieto chrániť a spracúvať  v súlade s nariadením, zákonom č. 18/2018 Z. z. a inými osobitnými zákonmi z oblasti zdravotníctva. Úrad prijímanie opatrení na skvalitnenie spracúvania a ochrany osobných údajov víta.“. Úplné znenie stanoviska úradu vyznieva obsahovo inak, ako iba jeho zverejnená časť v reportáži.

 

Záverom redaktorka RTVS v reportáži uviedla „Úrad pre ochranu osobných údajov sankcie pre nemocnice nechystá.“. V kontexte dozornej činnosti úradu, vyplývajúcej mu ako povinnosť v zmysle nariadenia 2016/679 (GDPR) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, toto vyjadrenie vyznieva zavádzajúco. Ak úrad pri dozornej činnosti zistí porušenie alebo neplnenie povinností pri spracúvaní osobných údajov, posúdi závažnosť porušenia a na základe všetkých znalostí a dôkazov vyhodnotí porušenie prevádzkovateľa. Za porušenie alebo neplnenie povinností pri spracúvaní osobných údajov môže úrad uložiť pokutu. Každý prípad úrad posudzuje osobitne, nemožno však generalizovať alebo vyvodzovať závery, že nemocniciam v pozícii prevádzkovateľa úrad pokuty ukladať nebude, alebo sa nechystá.“.

 

 

 

Slovenčina
Plná verzia stránky
2023 Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky