Rozhodnutia o primeranosti pre Spojené kráľovstvo na účely prenosu osobných údajov

Verzia pre tlačVerzia pre tlač

Dnes (11. októbra 2021) boli zverejnené v Úradnom vestníku EÚ dve rozhodnutia o primeranosti pre Spojené kráľovstvo, ktoré Európska komisia prijala dňa 28. júna 2021. Jedno podľa všeobecného nariadenia o ochrane údajov, ktoré sa vťahuje na súkromný aj verejný sektor. Druhé podľa smernice o presadzovaní práva. Ide o druhé rozhodnutie o primeranosti podľa všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov a prvé podľa smernice o presadzovaní práva.

 

Rozhodnutia sú dostupné na našej webovej stránke v časti Prenos do krajín zaručujúcich primeranú úroveň ochrany.

 

Európska komisia môže s účinnosťou pre celú EÚ/EHP rozhodnúť, že tretia krajina, územie alebo určený sektor v tretej krajine alebo medzinárodná organizácia zaručuje primeranú úroveň ochrany údajov, čím zaisťuje právnu istotu a jednotnosť v celej EÚ/EHP, pokiaľ ide o tretiu krajinu alebo medzinárodnú organizáciu, ktorá sa považuje za tretiu krajinu alebo medzinárodnú organizáciu poskytujúcu takúto úroveň ochrany. V takýchto prípadoch sa prenosy osobných údajov do tejto tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii môžu uskutočňovať bez potreby získania ďalšieho povolenia.

 

Viac informácií sa dozviete v tlačovej správe Európskej komisie.

Slovenčina
Plná verzia stránky
2023 Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky