Rozhodnutie o primeranosti pre Kórejskú republiku na účely prenosu osobných údajov

Verzia pre tlačVerzia pre tlač

Dnes (24. februára 2022) bolo zverejnené v Úradnom vestníku EÚ rozhodnutie o primeranosti pre Kórejskú republiku, ktoré Európska komisia prijala dňa 17. decembra 2021. Rozhodnutie je uplatniteľné od dátumu prijatia rozhodnutia. Rozhodnutie bolo prijaté podľa všeobecného nariadenia o ochrane údajov a pokrýva prenosy osobných údajov pre súkromný sektor aj verejný sektor.

 

Rozhodnutia sú dostupné na našej webovej stránke v časti Prenos do krajín zaručujúcich primeranú úroveň ochrany.

 

Európska komisia môže s účinnosťou pre celú EÚ/celý EHP rozhodnúť, že tretia krajina, územie alebo určený sektor v tretej krajine či medzinárodná organizácia zaručuje primeranú úroveň ochrany údajov, čím zaisťuje právnu istotu a jednotnosť v celej EÚ/celom EHP, pokiaľ ide o tretiu krajinu alebo medzinárodnú organizáciu, ktorá sa považuje za tretiu krajinu alebo medzinárodnú organizáciu poskytujúcu takúto úroveň ochrany. V takýchto prípadoch sa prenosy osobných údajov do tejto tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii môžu uskutočňovať bez potreby získania akéhokoľvek ďalšieho povolenia.

 

 

 

Slovenčina
Plná verzia stránky
2023 Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky