Rozhodnutie o primeranosti pre Kórejskú republiku na účely prenosu osobných údajov

Verzia pre tlačVerzia pre tlač

Dnes (24. februára 2022) bolo zverejnené v Úradnom vestníku EÚ rozhodnutie o primeranosti pre Kórejskú republiku, ktoré Európska komisia prijala dňa 17. decembra 2021. Rozhodnutie je uplatniteľné od dátumu prijatia rozhodnutia. Rozhodnutie bolo prijaté podľa všeobecného nariadenia o ochrane údajov a pokrýva prenosy osobných údajov pre súkromný sektor aj verejný sektor.

 

Rozhodnutia sú dostupné na našej webovej stránke v časti Prenos do krajín zaručujúcich primeranú úroveň ochrany.

 

Európska komisia môže s účinnosťou pre celú EÚ/celý EHP rozhodnúť, že tretia krajina, územie alebo určený sektor v tretej krajine či medzinárodná organizácia zaručuje primeranú úroveň ochrany údajov, čím zaisťuje právnu istotu a jednotnosť v celej EÚ/celom EHP, pokiaľ ide o tretiu krajinu alebo medzinárodnú organizáciu, ktorá sa považuje za tretiu krajinu alebo medzinárodnú organizáciu poskytujúcu takúto úroveň ochrany. V takýchto prípadoch sa prenosy osobných údajov do tejto tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii môžu uskutočňovať bez potreby získania akéhokoľvek ďalšieho povolenia.

 

 

 

Slovenčina