Rozhodnutie o primeranosti pre Spojené štáty americké

Verzia pre tlačVerzia pre tlač

Dňa 10. júla 2023 prijala Európska komisia rozhodnutie o primeranosti týkajúce sa rámca pre ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA na základe čl. 45 všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov. Na základe nového rozhodnutia o primeranosti sa môžu osobné údaje bezpečne prenášať z EÚ americkým spoločnostiam, ktoré sa zúčastňujú na tomto rámci, bez toho, aby bolo potrebné zavádzať dodatočné záruky ochrany údajov. Rozhodnutie je uplatniteľné od dátumu jeho prijatia.


Európska komisia môže s účinnosťou pre celú EÚ/celý EHP rozhodnúť, že tretia krajina, územie alebo určený sektor v tretej krajine či medzinárodná organizácia zaručuje primeranú úroveň ochrany údajov, čím zaisťuje právnu istotu a jednotnosť v celej EÚ/celom EHP, pokiaľ ide o tretiu krajinu alebo medzinárodnú organizáciu, ktorá sa považuje za tretiu krajinu alebo medzinárodnú organizáciu poskytujúcu takúto úroveň ochrany. V takýchto prípadoch sa prenosy osobných údajov do tejto tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii môžu uskutočňovať bez potreby získania akéhokoľvek ďalšieho povolenia.


Viac informácií sa dozviete v tlačovej správe Európskej komisie.

Rozhodnutie momentálne nie je dostupné v Úradnom vestníku EÚ. Po jeho zverejnení bude dostupné aj na našej webovej stránke v časti Prenos do krajín zaručujúcich primeranú úroveň ochrany. 

Slovenčina
Plná verzia stránky
2023 Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky