Rozhodnutie SD EÚ v spojených veciach Luxembourg Business Registers a Sovim

Verzia pre tlačVerzia pre tlač

Súdny dvor Európskej únie (SD EÚ) vydal dňa 22. novembra 2022 rozhodnutie v spojených veciach C‑37/20 Luxembourg Business Registers a C‑601/20 Sovim, v ktorom sa venoval prístup kohokoľvek zo širokej verejnosti k informáciám o konečných užívateľoch výhod a výkladu smernice proti praniu špinavých peňazí [smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 z 20. mája 2015 o predchádzaní využívania finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu, ktorou sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 a zrušuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES a smernica Komisia 2006/70/ES, zmenená smernicou Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/843 z 30. mája 2018]. 

 

 

 


Rozhodnutie je dostupné v predbežnom znení v slovenskom jazyku na 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=268429&pageIndex=0&doclang=SK&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=416445

 

Tlačová správa SD EÚ je dostupná v slovenskom jazyku na 

 

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2022-11/cp220188sk.pdf.

Slovenčina
Plná verzia stránky
2023 Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky