Rozhodnutie SD EÚ vo veci Gesamtverband Autoteile-Handel (Prístup k informáciám o vozidlách)

Verzia pre tlačVerzia pre tlač

Súdny dvor Európskej únie (SD EÚ) vydal dňa 9. novembra 2023 rozhodnutie vo veci C‑319/22 Gesamtverband Autoteile-Handel (Prístup k informáciám o vozidlách), v ktorom sa venoval povinnosti automobilových výrobcov poskytnúť nezávislým prevádzkovateľom identifikačné čísla vozidiel (VIN) podľa nariadenia 2018/858 o schvaľovaní motorových vozidiel.

 

SD EÚ uviedol, okrem iného, nasledovné:

 

  • Identifikačné číslo vozidla (VIN)[1] ako také nie je osobným údajom. Osobným údajom sa však stáva, keď niekto, kto k nemu má prístup, má prostriedky na identifikáciu vlastníka vozidla za predpokladu, že dotknutou osobou je fyzická osoba. Vlastník vozidla je rovnako ako VIN uvedený v registračnom osvedčení vozidla.
  • Spracúvanie osobných údajov podľa čl. 61 ods. 1 nariadenia 2018/858 o schvaľovaní motorových vozidiel[2] sa vykonáva na právnom základe podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, tzv. zákonná povinnosť. Aj keď majú byť VIN klasifikované ako osobné údaje, všeobecné nariadenie o ochrane údajov nebráni automobilovým výrobcom, aby ich boli povinní sprístupniť nezávislým prevádzkovateľom.

 

Rozhodnutie je dostupné v predbežnom znení v slovenskom jazyku na tomto odkaze: 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=279492&pageIndex=0&doclang=SK&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=315738

Tlačová správa SD EÚ je dostupná v anglickom jazyku na tomto odkaze https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2023-11/cp230168en.pdf

 

[1] Je alfanumerický kód, ktorý vozidlu priradil jeho výrobca s cieľom zabezpečiť náležitú identifikáciu každého vozidla.

[2]Výrobcovia poskytujú nezávislým prevádzkovateľom neobmedzený, štandardizovaný a nediskriminačný prístup k informáciám systému OBD vozidla, k diagnostickým a iným zariadeniam, k nástrojom vrátane úplných odkazov na príslušný softvér a jeho dostupných verzií na stiahnutie a k informáciám o opravách a údržbe vozidiel. Informácie sa prezentujú ľahko prístupným spôsobom v podobe strojovo čitateľných a elektronicky spracovateľných súborov údajov. Nezávislí prevádzkovatelia majú prístup k službám diaľkovej diagnostiky, ktoré využívajú výrobcovia a autorizovaní predajcovia a opravovne.

Výrobcovia poskytujú štandardizované, bezpečné a diaľkovo riadené zariadenie s cieľom umožniť nezávislým opravovniam dokončiť činnosti, ktoré vyžadujú prístup k bezpečnostnému systému vozidiel.“

Slovenčina
Plná verzia stránky
2023 Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky