Rozhodnutie SD EÚ vo veci Google (Déréférencement d’un contenu prétendument inexact)

Verzia pre tlačVerzia pre tlač

Súdny dvor Európskej únie (SD EÚ) vydal dňa 8. decembra 2022 rozhodnutie vo veci C‑460/20 Google (Déréférencement d’un contenu prétendument inexact), v ktorom sa venoval tomu, za akých podmienok je poskytovateľ vyhľadávača povinný vyhovieť žiadosti o odstránenie odkazu, a teda odstrániť zo zoznamu výsledkov zobrazovaného po zadaní mena dotknutej osoby do vyhľadávača odkaz na internetovú stránku, na ktorej sa nachádzajú osobné údaje tejto osoby, z dôvodu, že obsah, na ktorý je zriadený odkaz, obsahuje tvrdenia, ktoré uvedená osoba považuje za nesprávne.

 

SD EÚ uviedol, okrem iného, nasledovné:

 • Právo na vymazanie údajov sa neuplatňuje, pokiaľ je spracúvanie potrebné na uplatnenie práva na slobodu prejavu a informácie. Je potrebné vykonať vyváženie medzi základnými právami na ochranu súkromia a ochranu osobných údajov na jednej strane a základným právom na informácie na druhej strane.
 • Hoci za určitých okolností môže právo na slobodu prejavu a na informácie prevážiť nad právami na ochranu súkromia a na ochranu osobných údajov, najmä ak dotknutá osoba zohráva úlohu vo verejnom živote, tento vzťah sa v každom prípade obracia v prípade, že sa aspoň časť informácií, ktoré sú uvedené v žiadosti o odstránenie odkazu a ktorých dôležitosť nie je s ohľadom na celý obsah zanedbateľná, ukáže byť nesprávnou.
 • Povinnosti osoby, ktorá žiada o odstránenie odkazu predmetnom prípade: preukázať zjavnú nesprávnosť informácií nachádzajúcich sa v uvedenom obsahu, alebo prinajmenšom časti týchto informácií, ktorých dôležitosť nie je s ohľadom na celý obsah zanedbateľná. Tejto osobe prináleží poskytnúť iba také dôkazy, pri ktorých je od nej vzhľadom na okolnosti prejednávanej veci možné primerane požadovať, aby ich na účely preukázania tejto zjavnej nesprávnosti zisťovala. Odstránenie odkazu nepodlieha podmienke, aby otázka správnosti obsahu, na ktorý je zriadený odkaz, bola vyriešená aspoň predbežne v rámci žaloby podanej touto osobou proti poskytovateľovi obsahu.
 • Povinnosť a zodpovednosť poskytovateľa vyhľadávača v predmetnom prípade:
  • sa musí opierať o všetky práva a záujmy, o ktoré ide, ako aj o všetky okolnosti prejednávanej veci;
  • na účely posúdenia dôvodnosti žiadosti o odstránenie odkazu nie je povinný vykonávať aktívnu úlohu pri zisťovaní skutkových okolností, ktoré nie sú podložené touto žiadosťou a nevyšetruje skutkové okolnosti a na tento účel nevykonáva kontradiktórnu výmenu názorov s poskytovateľom obsahu s cieľom získať chýbajúce informácie týkajúce sa správnosti obsahu, na ktorý je zriadený odkaz.
 • Poskytovateľ vyhľadávača vyhovie žiadosti o odstránenie odkazu v prípade, že:
  • osoba, ktorá podala žiadosť o odstránenie odkazu, predloží relevantné a dostatočné dôkazy, ktoré môžu podporiť jej žiadosť a preukazujú zjavnú nesprávnosť informácií uvedených v obsahu, na ktorý je zriadený odkaz, alebo prinajmenšom časti týchto informácií, ktorých dôležitosť nie je s ohľadom na celý tento obsah zanedbateľná;
  • dotknutá osoba predloží súdne rozhodnutie prijaté proti editorovi internetovej stránky, ktoré je založené na konštatovaní, že informácie nachádzajúce sa v obsahu, na ktorý je zriadený odkaz a ktorých dôležitosť nie je s ohľadom na celý tento obsah zanedbateľná, sú prinajmenšom na prvý pohľad nesprávne.
 • Odstraňovanie odkazov na články, by bolo neprimerané v situácii, keď sa ukážu byť nesprávnymi len niektoré informácie, ktorých dôležitosť je s ohľadom na celý obsah uvedený v týchto článkoch zanedbateľná.
 • V prípade, že sa začne správne alebo súdne konanie týkajúce sa údajnej nesprávnosti informácií uvedených v obsahu, na ktorý je zriadený odkaz, a existencia tohto konania bola poskytovateľovi dotknutého vyhľadávača oznámená, je jeho povinnosťou, aby pridal do výsledkov vyhľadávania upozornenie týkajúce sa existencie takéhoto konania.
 • Na účely preskúmania žiadosti o odstránenie odkazu adresovanej poskytovateľovi vyhľadávača, ktorou sa žiada, aby sa z výsledkov vyhľadávania obrázkov, uskutočneného na základe zadania mena fyzickej osoby, odstránili fotografie zobrazené vo forme miniatúr, na ktorých táto osoba figuruje, poskytovateľ vyhľadávača musí overiť, či je zobrazenie predmetných fotografií nevyhnutné na výkon práva na informácie používateľov internetu, ktorí majú potenciálne záujem o prístup k týmto fotografiám prostredníctvom takéhoto vyhľadávania a teda pri tomto posúdení
  • je potrebné zohľadniť informatívnu hodnotu týchto fotografií bez ohľadu na kontext ich uverejnenia na internetovej stránke, z ktorej sú vyňaté,
  • no s prihliadnutím na všetky textové prvky, ktoré sú priamo pripojené k zobrazeniu týchto fotografií vo výsledkoch vyhľadávania a ktoré sú spôsobilé objasniť informačnú hodnotu týchto fotografií.

 

Rozhodnutie je dostupné v predbežnom znení v slovenskom jazyku na tomto odkaze

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=269981&pageIndex=0&doclang=SK&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=366139

Tlačová správa SD EÚ je dostupná v slovenskom jazyku na

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2022-12/cp220197sk.pdf.

Slovenčina
Plná verzia stránky
2023 Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky