Rozhodnutie SD EÚ vo veci Hauptpersonalrat der Lehrerinnen und Lehrer

Verzia pre tlačVerzia pre tlač

Súdny dvor Európskej únie (SD EÚ) vydal dňa 30. marca 2023 rozhodnutie vo veci C-34/21 Hauptpersonalrat der Lehrerinnen und Lehrer, ktoré sa týka spracúvania osobných údajov zamestnancov v súvislosti so zamestnaním.

 

SD EÚ uviedol, okrem iného, nasledovné:

 

  • Pojmy „zamestnanci“ a „zamestnanie“ je potrebné vykladať v súlade s ich obvyklým významom v bežnom jazyku, pričom sa zohľadní kontext, v ktorom sa používajú, a ciele sledované právnou úpravou, ktorej sú súčasťou. Z tohto pojmu nie sú vylúčené osoby, ktoré vykonávajú svoje povolanie vo verejnom sektore.
  • Spracúvanie osobných údajov učiteľov pri vysielaní vyučovacích hodín v rámci verejného vzdelávania, ktoré títo poskytujú, v priamom prenose prostredníctvom videokonferencie, patrí do vecnej pôsobnosti všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Predmetné spracúvanie patrí do vecnej a osobnej pôsobnosti článku 88 tohto nariadenia, ktorý upravuje možnosť členského štátu upraviť „konkrétnejšie pravidlá“ pre spracúvanie v súvislosti so zamestnaním.
  • Podmienky pre uplatnenie článku 88 nariadenia:
    • Týka sa všetkých zamestnancov, bez ohľadu na povahu právneho vzťahu medzi zamestnancami a ich zamestnávateľom.
    • Pravidlá uvedené v tomto ustanovení musia mať normatívny obsah, ktorý je vlastný regulovanému odvetviu a ktorý sa odlišuje od všeobecných pravidiel nariadenia – tieto pravidlá sa nemôžu obmedziť na to, že sa v nich zopakujú podmienky zákonnosti spracúvania osobných údajov, ako aj zásady tohto spracúvania, alebo že sa v nich na tieto podmienky a zásady odkáže.
    • Vnútroštátna právna úprava môže predstavovať „konkrétnejšie pravidlo“ v zmysle odseku 1 tohto článku v prípade, že spĺňa podmienky stanovené v odseku 2 uvedeného článku.
  • Pokiaľ vnútroštátne ustanovenia týkajúce sa spracúvania osobných údajov v súvislosti so zamestnaním nerešpektujú podmienky a medze stanovené v článku 88 ods. 1 a 2 nariadenia, musí sa ešte overiť, či uvedené ustanovenia predstavujú právny základ uvedený v článku 6 ods. 3 nariadenia v spojení s jeho odôvodnením 45, ktorý spĺňa požiadavky stanovené nariadením. Ak to tak je, uplatnenie vnútroštátnych ustanovení nemožno vylúčiť.

 

 

Rozhodnutie je dostupné v predbežnom znení v slovenskom jazyku na tomto odkaze 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=272066&pageIndex=0&doclang=SK&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2734479

Slovenčina
Plná verzia stránky
2023 Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky