Rozhodnutie SD EÚ vo veci Inspektor v Inspektorata kam Visshia sadeben savet

Verzia pre tlačVerzia pre tlač

Rozhodnutie SD EÚ vo veci Inspektor v Inspektorata kam Visshia sadeben savet (Finalités du traitement de données – Enquête pénale)

 

 

 

 

 

Súdny dvor Európskej únie (SD EÚ) vydal dňa 8. decembra 2022 rozhodnutie vo veci C-180/21 Inspektor v Inspektorata kam Visshia sadeben savet (Finalités du traitement de données – Enquête pénale), v ktorom sa venoval ďalšiemu spracúvaniu údajov týkajúcich sa údajnej obete trestného činu na účely podania obžaloby v civilnom súdnom konaní prokuratúrou.

 

SD EÚ uviedol, okrem iného, nasledovné:

 • Pojmy uvedené v článku 1 ods. 1 smernice o presadzovaní práva, a to „predchádzanie“, „vyšetrovanie“, „odhaľovanie“, „stíhanie“, „výkon trestných sankcií“, „ochrana pred ohrozením verejnej bezpečnosti“ a „predchádzanie takémuto ohrozeniu“, predstavujú rôzne (odlišné) účely spracúvania osobných údajov, ktoré spadajú do pôsobnosti tejto smernice.
 • Podľa čl. 6 smernice o presadzovaní práva je prevádzkovateľ v príslušných prípadoch a v najväčšej možnej miere povinný jasne rozlišovať medzi osobnými údajmi rôznych kategórií dotknutých osôb. Článok 6 stanovuje povinnosť odlišnú od povinnosti stanovenej v článku 4 ods. 2, posledná uvedená povinnosť nie je relevantná na účely určenia, či spracúvanie osobných údajov slúži na účel, ktorý je iný než účel, na ktorý boli tieto údaje získané.

 

Osobné údaje získané podľa smernice o presadzovaní práva a ďalej spracúvané na účely podľa tejto smernice

 • ďalšie spracúvanie tým istým alebo iným prevádzkovateľom na účel, ktorý je iný než účel, na ktorý boli údaje získané, je povolené, ak spĺňa tieto podmienky:
  • prevádzkovateľ musí byť oprávnený spracúvať uvedené osobné údaje na takýto účel v súlade s právom Únie alebo právom členského štátu;
  • spracúvanie musí byť nevyhnutné a primerané tomuto inému účelu;
  • pri posúdení dodržania požiadaviek podľa predchádzajúcich dvoch bodov sa musí vychádzať z toho, že každý z účelov uvedených v článku 1 ods. 1 smernice o presadzovaní práva je osobitný a odlišný.

 

Osobné údaje získané podľa smernice o presadzovaní práva a ďalej spracúvané na účely podľa všeobecného nariadenia o ochrane údajov

 • v článku 9 smernice o presadzovaní práva sa stanovujú pravidlá spracúvania osobných údajov na účely, ktoré sú iné než tie uvedené v článku 1 ods. 1 uvedenej smernice, na ktoré boli tieto údaje získané:
  • takéto spracúvanie osobných údajov sa v zásade nesmie vykonávať, pokiaľ nie je prípustné podľa práva Únie alebo práva členského štátu,
  •  na takéto spracúvanie sa uplatňuje všeobecné nariadenie o ochrane údajov, pokiaľ sa nevykonáva v rámci činnosti, ktorá nepatrí do pôsobnosti práva Únie
  • pokiaľ sa spracúvanie vykonáva v rámci takejto činnosti, všeobecné nariadenie o ochrane údajov sa uplatňuje na spracúvanie vykonávané príslušnými orgánmi pri plnení iných úloh než tých, ktoré sa vykonávajú na účely uvedené v článku 1 ods. 1 uvedenej smernice.

 

 • Všeobecné nariadenie o ochrane údajov sa vzťahuje na spracúvanie osobných údajov prokuratúrou členského štátu (príslušným orgánom) na účely uplatnenia práva na obranu v rámci žaloby o určenie zodpovednosti štátu v prípade, že na jednej strane informuje príslušný súd o existencii spisov týkajúcich sa fyzickej osoby, ktorá je stranou tohto sporu, ktoré boli otvorené na účely uvedené v článku 1 ods. 1 smernice o presadzovaní práva, a na druhej strane poskytne tieto spisy tomuto súdu.
 • Ak je spracúvanie orgánom verejnej moci nevyhnutné na výkon úlohy vo verejnom záujme, a teda patrí medzi úlohy uvedené v článku 6 ods. 1 druhom pododseku všeobecného nariadenia o ochrane údajov, uplatňovanie článku 6 ods. 1 prvého pododseku písm. e) tohto nariadenia a jeho článku 6 ods. 1 prvého pododseku písm. f) sa navzájom vylučuje.
 • Ak je prokuratúra zodpovedná za obhajobu právnych a majetkových záujmov štátu v rámci žaloby o určenie zodpovednosti, ktorá napáda konanie alebo postup tohto orgánu verejnej moci v rámci verejných úloh, ktorými je poverený v trestných veciach, môže obrana týchto záujmov predstavovať podľa vnútroštátneho práva úlohu vo verejnom záujme v zmysle článku 6 ods. 1 prvého pododseku písm. e) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, za predpokladu, že uvedené spracúvanie spĺňa všetky uplatniteľné požiadavky stanovené v uvedenom nariadení. V tejto súvislosti je irelevantná skutočnosť, že v rámci žaloby o určenie zodpovednosti štátu prokuratúra koná ako žalovaný v rovnakom postavení ako ostatní účastníci konania a nevykonáva výsady verejnej moci, ako je to v prípade výkonu jej úloh v trestnej oblasti.

 

Rozhodnutie je dostupné v predbežnom znení v slovenskom jazyku na tomto odkaze 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=268431&pageIndex=0&doclang=SK&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9194902

Slovenčina
Plná verzia stránky
2023 Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky