Rozhodnutie SD EÚ vo veci Koalitsia "Demokratichna Bulgaria - Obedinenie"

Verzia pre tlačVerzia pre tlač

Súdny dvor Európskej únie (SD EÚ) vydal dňa 20. októbra 2022 rozhodnutie vo veci C‑306/21 Koalitsia "Demokratichna Bulgaria - Obedinenie", v ktorom sa venoval spracúvaniu osobných údajov prostredníctvom videozáznamu vyhotovovaného počas organizovania volieb.

 

SD EÚ uviedol, okrem iného, nasledovné:

  • Do pôsobnosti všeobecného nariadenia o ochrane údajov patrí aj spracúvanie osobných údajov v súvislosti s organizáciou volieb v členskom štáte.
  • Pripomenul, že výnimka z vecnej pôsobnosti všeobecného nariadenia o ochrane údajov uvedená v článku 2 ods. 2 písm. a) sa musí vykladať reštriktívne. Cieľom tohto ustanovenia je vylúčiť z pôsobnosti uvedeného nariadenia spracúvanie osobných údajov vykonávané štátnymi orgánmi v rámci činnosti, ktorej cieľom je zabezpečiť národnú bezpečnosť alebo činnosti, ktorá môže byť zaradená do tej istej kategórie, takže samotná skutočnosť, že určitá činnosť je vlastná štátu alebo orgánu verejnej moci, nestačí na to, aby táto výnimka bola automaticky uplatniteľná na takúto činnosť.
  • Článok 6 ods. 1 písm. e) všeobecného nariadenia o ochrane údajov tzv. „verejný záujem“ je potrebné vykladať v spojení s článkom 6 ods. 3 tohto nariadenia, ktorý spresňuje, že základ spracúvania uvedený v tomto písm. e) je definovaný v práve Únie alebo v práve členského štátu vzťahujúcom sa na prevádzkovateľa.
  • V súlade s článkom 58 ods. 3 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov má každý dozorný orgán pre ochranu osobných údajov právomoc vydávať stanoviská, z vlastného podnetu alebo na žiadosť, v súlade s právom dotknutého členského štátu, určené iným inštitúciám, úradom a agentúram, ako je vnútroštátny parlament alebo vláda tohto členského štátu, ako aj verejnosti, ku všetkým otázkam týkajúcim sa ochrany osobných údajov. Napokon v súlade s článkom 58 ods. 4 tohto nariadenia výkon týchto právomocí podlieha primeraným zárukám, vrátane práva na účinné súdne preskúmanie.
  • V prípade, ak je spracúvanie založené na čl. 6 ods. 1 písm. e) dozorný orgán pre ochranu osobných údajov môže prijať všeobecne záväzný správny akt stanovujúci obmedzenie alebo prípadne zákaz spracúvania osobných údajov podľa článku 58 ods. 2 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov (v tomto prípade išlo o zákaz nahrávania videozáznamu zo sčítavania hlasov vo volebných miestnostiach počas volieb v tomto členskom štáte).

 

Rozhodnutie je dostupné v predbežnom znení v slovenskom jazyku na tomto odkaze https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=267409&pageIndex=0&doclang=SK&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1177483

Slovenčina
Plná verzia stránky
2023 Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky