Rozhodnutie SD EÚ vo veci Ligue des droits humains

Verzia pre tlačVerzia pre tlač

Súdny dvor Európskej únie (SD EÚ) vydal dňa 21. júna 2022 rozhodnutie vo veci C-817/19 Ligue des droits humains (Liga pre ľudské práva), v ktorom sa venoval spracúvaniu údajov PNR (údaje zo záznamov o cestujúcich) a výkladu smernice PNR [smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/681 z 27. apríla 2016 o využívaní údajov zo záznamov o cestujúcich (PNR) na účely prevencie, odhaľovania, vyšetrovania a stíhania teroristických trestných činov a závažnej trestnej činnosti]. 

 

Rozhodnutie je dostupné v predbežnom znení v anglickom jazyku na https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=6ABAFCF62B21DFC530C2E20600754A82?text=&docid=261282&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=4903863.

Tlačová správa SD EÚ je dostupná v slovenskom jazyku na https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2022-06/cp220105sk.pdf.

Slovenčina
Plná verzia stránky
2023 Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky