Rozhodnutie SD EÚ vo veci Meta Platforms Ireland

Verzia pre tlačVerzia pre tlač

Súdny dvor Európskej únie (SD EÚ) vydal dňa 28. apríla 2022 rozhodnutie vo veci C‑319/20 Meta Platforms Ireland (predtým Facebook Ireland Limited), v ktorom sa venoval zastupovaniu dotknutých osôb združením podľa čl. 80 ods. 2 všeobecného nariadenia o ochrane údajov. SD EÚ uviedol okrem iného nasledovné:

 • Článok 80 ods. 2 všeobecného nariadenia o ochrane údajov ponecháva členským štátom mieru voľnej úvahy pri jeho vykonávaní. Na to, aby bolo možné podať žalobu alebo urobiť iný úkon v zastúpení subjektom, organizáciou alebo združením nezávisle od poverenia dotknutej osoby v oblasti ochrany osobných údajov, členské štáty musia využiť možnosť zaviesť vo svojom vnútroštátnom práve tento spôsob zastúpenia dotknutých osôb, ktorú im ponúka toto ustanovenie.
 • Dotknutý článok uvádza určité požiadavky týkajúce sa osobnej a vecnej pôsobnosti, ktoré treba na tento účel dodržať:
  •  osobná pôsobnosť – aktívna legitimácia sa priznáva subjektu, organizácii alebo združeniu, ktoré spĺňajú kritériá uvedené v článku 80 ods. 1 všeobecného nariadenia o ochrane údajov,
  •  vecná pôsobnosť – subjekt, organizácia alebo združenie sa domnieva, že boli porušené práva dotknutej osoby uvedené v tomto nariadení v dôsledku spracúvania osobných údajov dotknutej osoby a z toho vyplýva že
   • od subjektu, organizácie alebo združenia nemožno vyžadovať, aby vykonal predchádzajúcu individuálnu identifikáciu osoby, ktorá je osobitne dotknutá spracúvaním údajov, ktoré je údajne v rozpore s ustanoveniami všeobecného nariadenia o ochrane údajov,
   • podanie žaloby alebo iného úkonu v zastúpení nie je podmienené existenciou konkrétneho porušenia práv v oblasti ochrany údajov.
 • Všeobecné nariadenie o ochrane údajov nebráni vnútroštátnej právnej úprave, ktorá upravuje, že združenia na ochranu záujmov spotrebiteľov sú oprávnené konať proti porušeniam práv stanovených vo všeobecnom nariadení o ochrane údajov, a to prípadne prostredníctvom pravidiel, ktorých cieľom je chrániť spotrebiteľov alebo bojovať proti nekalým obchodným. 

 Rozhodnutie je dostupné v predbežnom znení v slovenskom jazyku na https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=258485&pageIndex=0&doclang=SK&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=261134. Tlačová správa SD EÚ je dostupná v anglickom jazyku na https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2022-04/cp220068en.pdf.   

Slovenčina
Plná verzia stránky
2023 Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky