Rozhodnutie SD EÚ vo veci Ministerstvo zdravotnictví (Mobilní aplikace Covid-19)

Verzia pre tlačVerzia pre tlač

Súdny dvor Európskej únie (SD EÚ) vydal dňa 5. októbra 2023 rozhodnutie vo veci C‑659/22 Ministerstvo zdravotnictví (Mobilní aplikace Covid-19), v ktorom sa venoval overovaniu platnosti digitálnych COVID preukazov EÚ vydaných podľa nariadenia (EÚ) 2021/953.

 

SD EÚ uviedol, okrem iného, nasledovné:

 

  • pojem „spracúvanie“ osobných údajov uvedený v článku 4 bode 2 všeobecného nariadenia o ochrane údajov zahŕňa overenie prostredníctvom vnútroštátnej mobilnej aplikácie platnosti interoperabilných potvrdení o očkovaní proti ochoreniu COVID‑19, o vykonaní testu a prekonaní tohto ochorenia vydaných podľa nariadenia 2021/953 a používaných členským štátom na vnútroštátne účely.[1]

 

Rozhodnutie je dostupné v predbežnom znení v slovenskom jazyku na tomto odkaze: 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=278248&pageIndex=0&doclang=SK&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=3555416

 

[1] Skutkový stav v tomto prípade:  Vnútroštátna mobilná aplikácia, akou je aplikácia „čTečka“, skenuje QR kód uvedený na digitálnom COVID preukaze EÚ s cieľom konvertovať osobné údaje, ktoré tento kód obsahuje, na ľudsky čitateľný formát osobou poverenou kontrolou platnosti tohto preukazu. Takéto uplatnenie tak umožňuje osobe poverenej vykonaním kontroly nahliadnuť v nadväznosti na automatizovaný proces, teda po naskenovaní, do osobných údajov a použiť ich na účel posúdenia, či je situácia dotknutej osoby v súlade s pravidlami validácie, inými slovami s uplatniteľnými hygienickými požiadavkami. Výsledok tohto posúdenia je tiež automatizovaný, pretože na mobilnom telefóne kontrolóra sa zobrazí zelená plocha, ak sú splnené hygienické požiadavky, zatiaľ čo v opačnom prípade sa objavuje červený kríž.

Slovenčina