Rozhodnutie SD EÚ vo veci Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Verzia pre tlačVerzia pre tlač

Súdny dvor Európskej únie (SD EÚ) vydal dňa 12. januára 2023 rozhodnutie vo veci C-132/21 Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, v ktorom sa venoval vzťahu medzi prostriedkami nápravy, ktoré sú stanovené v článku 77 ods. 1 a článku 78 ods. 1, ako aj v článku 79 ods. 1 všeobecného nariadenia o ochrane údajov a v tejto súvislosti posudzoval, či ich možno uplatniť súčasne a nezávisle, alebo či má niektorý z nich prednosť.

 

SD EÚ uviedol, okrem iného, nasledovné:

  • Je možné uplatňovať súbežne a nezávisle (každý z týchto opravných prostriedkov musí byť možné uplatniť „bez toho, aby boli dotknuté“ ostatné):
    • právo dotknutej osoby podať sťažnosť dozornému orgánu (čl. 77 ods. 1 uvedeného nariadenia) a právo fyzickej alebo právnickej osoby na účinný súdny prostriedok nápravy voči rozhodnutiu dozorného orgánu (čl. 78 ods. 1 uvedeného nariadenia) a
    • právo dotknutej osoby na účinný súdny prostriedok nápravy voči prevádzkovateľovi a sprostredkovateľovi (čl. 79 ods. 1 uvedeného nariadenia).
  • Členským štátom prináleží, aby v súlade so zásadou procesnej autonómie stanovili náležitosti týkajúce sa vzťahu týchto prostriedkov nápravy (náležitosti správneho konania a náležitosti súdneho konania), aby bola zabezpečená účinnosť ochrany práv zaručených uvedeným nariadením, konzistentné a jednotné uplatňovanie jeho ustanovení, ako aj právo na účinný prostriedok nápravy pred súdom tak, ako je uvedené v článku 47 Charty základných práv.

 

Rozhodnutie je dostupné v predbežnom znení v slovenskom jazyku na tomto odkaze 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=269145&pageIndex=0&doclang=SK&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=24043

Tlačová správa SD EÚ je dostupná v anglickom jazyku na https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2023-01/cp230003en.pdf

Slovenčina
Plná verzia stránky
2023 Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky