Rozhodnutie SD EÚ vo veci Norra Stockholm Bygg

Verzia pre tlačVerzia pre tlač

Súdny dvor Európskej únie (SD EÚ) vydal dňa 2. marca 2023 rozhodnutie vo veci C-268/21 Norra Stockholm Bygg, ktoré sa týka spracúvania osobných údajov vykonaného na iný účel (spracúvanie údajov v rámci súdneho konania) ako je ten, na ktorý boli osobné údaje získané (vedenie registra zamestnancov na účely daňovej kontroly).

 

SD EÚ uviedol, okrem iného, nasledovné:

 

 • Ďalšie spracúvanie údajov (článok 6 ods. 4 všeobecného nariadenia o ochrane údajov) je prípustné pod podmienkou, že je založené okrem iného
  • na práve členského štátu (nie je rozhodujúce či ide o ustanovenia hmotného alebo procesného práva) 
  • a predstavuje v demokratickej spoločnosti potrebné a primerané opatrenie
  • na zabezpečenie jedného z cieľov uvedených v článku 23 ods. 1 tohto nariadenia.

Na účely zachovania týchto dôležitých cieľov všeobecného verejného záujmu je prevádzkovateľ oprávnený ďalej spracúvať osobné údaje bez ohľadu na zlučiteľnosť tohto spracúvania s účelmi, na ktoré boli osobné údaje pôvodne získané.

 • Ďalšie spracúvanie osobných údajov tretích osôb v rámci občianskeho súdneho konania, ktoré boli pôvodné získané na iný účel, je možné na základe článku 23 ods. 1 písm. f) alebo j) tohto nariadenia (ochrana nezávislosti súdnictva a súdnych konaní alebo vymáhanie občianskoprávnych nárokov). Je to tak, pokiaľ tieto ustanovenia na jednej strane majú za cieľ zabezpečiť hladký priebeh súdneho konania tým, že zaručujú, aby osoba podliehajúca súdnej právomoci mohla uplatniť svoje práva v prípade, že existuje „oprávnený záujem na predložení dôkazu“, a na druhej strane za predpokladu, že sú nevyhnutné a primerané tomuto cieľu.
 • Pri posudzovaní otázky, či sa má nariadiť predloženie dokumentu obsahujúceho osobné údaje v občianskom súdom konaní, je vnútroštátny súd povinný
  • zohľadniť záujmy dotknutých osôb
  • a zvážiť ich v závislosti od           
   • okolností každého prípadu,       
   • typu predmetného konania
  • a s náležitým zreteľom na požiadavky vyplývajúce zo zásady proporcionality,
  • a najmä na požiadavky vyplývajúce zo zásady minimalizácie údajov uvedenej v článku 5 ods. 1 písm. c) tohto nariadenia.
 • Právo na ochranu osobných údajov nie je absolútnym právom, ale musí sa posudzovať vo vzťahu k jeho funkcii v spoločnosti a musí byť vyvážené v súlade so zásadou proporcionality s inými základnými právami, akým je právo na účinnú súdnu ochranu zaručené v článku 47 Charty. Účastníci občianskeho súdneho konania musia mať možnosť získať prístup k dôkazom potrebným na dostatočné preukázanie dôvodnosti svojich výhrad, ktoré môžu prípadne zahŕňať osobné údaje účastníkov konania alebo tretích osôb.
 • Vnútroštátny súd je povinný určiť, či je sprístupnenie osobných údajov primerané a relevantné na účely zabezpečenia cieľa sledovaného uplatniteľnými ustanoveniami vnútroštátneho práva a či tento cieľ nemožno dosiahnuť použitím menej invazívnych dôkazných prostriedkov, pokiaľ ide o ochranu osobných údajov veľkého počtu tretích osôb, ako je napríklad vypočutie vybraných svedkov. V prípade, že sa predloženie dokumentu obsahujúceho osobné údaje ukáže ako odôvodnené, zo zásady minimalizácie údajov navyše vyplýva, že ak sa na účely dokazovania ukáže, že len časť týchto údajov je potrebná na účely dokazovania, vnútroštátny súd musí zvážiť prijatie dodatočných opatrení v oblasti ochrany osobných údajov, ako je pseudonymizácia mien dotknutých osôb alebo akékoľvek iné opatrenie, ktorého cieľom je minimalizovať zásah do práva na ochranu osobných údajov, ktorý predstavuje predloženie takéhoto dokumentu. Takéto opatrenia môžu zahŕňať najmä obmedzenie prístupu verejnosti k spisu alebo príkaz adresovaný účastníkom konania, ktorým boli sprístupnené dokumenty obsahujúce osobné údaje, nepoužiť tieto údaje na iný účel ako na účel dokazovania v dotknutom súdnom konaní.
 • Vnútroštátny súd môže usúdiť, že mu musia byť poskytnuté osobné údaje účastníkov konania alebo tretích osôb, aby mohol s úplnou znalosťou veci a pri dodržaní zásady proporcionality zvážiť dotknuté záujmy. Toto posúdenie môže prípadne viesť k povoleniu úplného alebo čiastočného sprístupnenia osobných údajov, ktoré mu boli takto poskytnuté, protistrane, ak sa domnieva, že takéto sprístupnenie nejde nad rámec toho, čo je nevyhnutné na zabezpečenie účinného využívania práv, ktoré osobám podliehajúcim súdnej právomoci vyplývajú z článku 47 Charty.

 

 

Rozhodnutie je dostupné v predbežnom znení v slovenskom jazyku na tomto odkaze 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=270823&pageIndex=0&doclang=SK&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=382504

Slovenčina
Plná verzia stránky
2023 Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky