Rozhodnutie SD EÚ vo veci Österreichische Datenschutzbehörde and CRIF

Verzia pre tlačVerzia pre tlač

Súdny dvor Európskej únie (SD EÚ) vydal dňa 4. mája 2023 rozhodnutie vo veci C-487/21 Österreichische Datenschutzbehörde a CRIF, ktoré sa týka výkladu článku 15 ods. 3 všeobecného nariadenia o ochrane údajov, ktorý upravuje právo na prístup k osobným údajom nasledovne: „Prevádzkovateľ poskytne kópiu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú. [...] Ak dotknutá osoba podala žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie sa poskytnú v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ dotknutá osoba nepožiadala o iný spôsob.“.

 

SD EÚ uviedol, okrem iného, nasledovné:

 

 • Pripomenul, že pojem osobné údaje podľa článku 4 bod 1 nariadenia je potrebné vykladať široko. Potenciálne zahŕňa všetky druhy informácií, tak objektívne, ako aj subjektívne vo forme názoru alebo hodnotení pod podmienkou, že sa „týkajú“ dotknutej osoby. Informácia sa týka identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ak z dôvodu svojho obsahu, účelu alebo účinku súvisí s identifikovateľnou osobou. Na určenie toho, či je fyzická osoba identifikovateľná, by sa mali brať do úvahy všetky prostriedky, pri ktorých existuje primeraná pravdepodobnosť, že ich prevádzkovateľ alebo akákoľvek iná osoba využije. Široká definícia pojmu „osobné údaje“ sa vzťahuje aj na všetky informácie vyplývajúce zo spracúvania osobných údajov, ktoré sa týkajú identifikovanej alebo identifikovateľnej osoby, ako je napríklad aj posúdenie jej solventnosti alebo schopnosti zaplatiť.
 • Právo na získanie kópie osobných údajov podľa článku 15 ods. 3 nariadenia:
  • Znamená, že dotknutej osobe sa musí poskytnúť verná a zrozumiteľná rozmnoženina všetkých údajov, ktoré sú predmetom spracúvania. Všeobecný opis údajov, ktoré sú predmetom spracúvania alebo odkaz na kategórie osobných údajov nezodpovedajú definícii pojmu „kópia“. Pojem „kópia“ sa nevzťahuje na dokument ako taký, ale na osobné údaje, ktoré obsahuje a ktoré musia byť úplné. Kópia teda musí obsahovať všetky osobné údaje, ktoré sa spracúvajú.
  • S cieľom zabezpečiť, aby takto poskytnuté informácie boli ľahko pochopiteľné, sa môže ukázať ako nevyhnutná reprodukcia výňatkov z dokumentov alebo celých dokumentov alebo aj výňatkov z databáz, ktoré obsahujú okrem iného osobné údaje, ktoré sú predmetom spracúvania. Konkrétne, ak sú osobné údaje generované z iných údajov alebo ak takéto údaje vyplývajú z voľných polí, teda z neexistencie údajov o dotknutej osobe, kontext, v ktorom sa tieto údaje spracúvajú, je nevyhnutným prvkom na to, aby sa dotknutej osobe umožnil transparentný prístup a zrozumiteľný prehľad týchto údajov.
  • Ide o praktický spôsob vykonávania povinnosti prevádzkovateľa, pričom spresňuje formu, v akej musí prevádzkovateľ poskytnúť osobné údaje. Článok 15 nariadenia nemožno vykladať tak, že vo svojom odseku 3 v prvej vete zakotvuje právo odlišné od práva stanoveného v jeho odseku 1.
  • Právo na získanie kópie nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných – v prípade rozporu medzi výkonom práva na úplný a celkový prístup k osobným údajom na jednej strane a právami alebo slobodami iných osôb na druhej strane bude potrebné vykonať vyváženie predmetných práv a slobôd. Pokiaľ je to možné, mali by sa zvoliť také spôsoby oznamovania osobných údajov, ktoré nezasahujú do práv alebo slobôd iných, pričom treba zohľadniť skutočnosť, že výsledkom zohľadnenia takých úvah by nemalo byť odmietnutie poskytnutia akýchkoľvek informácií dotknutej osobe.
  • Pojem „informácie“ použitý v poslednej vete predmetného ustanovenia sa vzťahuje výlučne na osobné údaje, ktorých kópiu musí poskytnúť prevádzkovateľ podľa prvej vety predmetného odseku.

 

Rozhodnutie je dostupné v predbežnom znení v slovenskom jazyku na tomto odkaze 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=273286&pageIndex=0&doclang=SK&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2079473

Tlačová správa SD EÚ je dostupná v slovenskom jazyku na tomto odkaze https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2023-05/cp230071sk.pdf

Slovenčina
Plná verzia stránky
2023 Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky