Rozhodnutie SD EÚ vo veci Österreichische Post

Verzia pre tlačVerzia pre tlač

Súdny dvor Európskej únie (SD EÚ) vydal dňa 4. mája 2023 rozhodnutie vo veci C-300/21 Österreichische Post (Préjudice moral lié au traitement de données personnelles), v ktorom sa venoval výkladu práva na náhradu škody podľa článku 82 všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

 

SD EÚ uviedol, okrem iného, nasledovné:

 

 • Pojmy „majetková alebo nemajetková ujma“ a „náhrada utrpenej škody“ uvedené v článku 82 nariadenia sú autonómnymi pojmami práva Európskej únie – majú sa vykladať jednotne vo všetkých členských štátoch.
 • Na to, aby sa mohla dotknutá osoba domáhať práva na náhradu škody od prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa je potrebné, aby boli kumulatívne splnené tieto tri podmienky:
 1. existencia ujmy alebo škody, ktorá bola spôsobená, resp. ktorú osoba utrpela,
 2. existencia porušenia nariadenia,
 3. príčinná súvislosť medzi touto ujmou/škodou a porušením.
 • Nie každé porušenie nariadenia samo osebe zakladá právo na náhradu škody podľa článku 82 nariadenia.
 • Na priznanie práva na náhradu škody sa nevyžaduje, aby nemajetková ujma dosiahla určitú hranicu závažnosti.
 • Výška náhrady škody sa má určiť podľa národného práva s ohľadom na
  • zásadu ekvivalencie                      
  • a zásadu efektivity (postupy stanovené v národnom práve na určenie výšky náhrady škody nemôžu viesť k praktickej nemožnosti alebo nadmernému sťaženiu výkonu tohto práva). 
 • Právo na náhradu škody má kompenzačnú funkciu – peňažná náhrada založená na článku 82 nariadenia sa musí považovať za „úplnú a účinnú“, ak umožňuje v celom rozsahu kompenzovať škodu, ktorá bola konkrétne utrpená v dôsledku porušenia tohto nariadenia, bez toho, aby bolo na účely takejto úplnej kompenzácie potrebné uložiť povinnosť zaplatiť sankčnú náhradu škody.

 

 

Rozhodnutie je dostupné v predbežnom znení v slovenskom jazyku na tomto odkaze 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=273284&pageIndex=0&doclang=SK&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5540532

Tlačová správa SD EÚ je dostupná v slovenskom jazyku na tomto odkaze https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2023-05/cp230072sk.pdf

Slovenčina
Plná verzia stránky
2023 Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky