Rozhodnutie SD EÚ vo veci Österreichische Post (Informations relatives aux destinataires de données personnelles)

Verzia pre tlačVerzia pre tlač

Súdny dvor Európskej únie (SD EÚ) vydal dňa 12. januára 2023 rozhodnutie vo veci C-154/21 Österreichische Post (Informations relatives aux destinataires de données personnelles), v ktorom sa venoval povinnosti poskytnúť informácie o príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté.

 

SD EÚ uviedol, okrem iného, nasledovné:

  • Z cieľa sledovaného všeobecným nariadením o ochrane údajov z čl. 15 ods. 1 písm. c) vyplýva, že dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa informácie o konkrétnych príjemcoch, ktorým boli alebo budú poskytnuté osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Toto právo na prístup konkrétne znamená, že dotknutá osoba má možnosť získať od prevádzkovateľa informácie o konkrétnych príjemcoch, ktorým boli alebo budú poskytnuté údaje, alebo si prípadne zvoliť, že bude požadovať len informácie týkajúce sa kategórií príjemcov.
  • Právo na prístup k údajom môže byť za osobitných okolností obmedzené na informácie o kategóriách príjemcov, ak nie je možné informovať o totožnosti konkrétnych príjemcov, najmä ak títo príjemcovia ešte nie sú známi.
  • Podľa článku 12 ods. 5 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov môže prevádzkovateľ odmietnuť vyhovieť žiadostiam dotknutej osoby, ak sú tieto žiadosti zjavne nedôvodné alebo neprimerané, pričom treba spresniť, že ten istý prevádzkovateľ je povinný preukázať, že uvedené žiadosti sú zjavne nedôvodné alebo neprimerané.
  • Právo dotknutej osoby na prístup je nevyhnuté na to, aby mohla vykonať iné práva, ktoré jej priznáva všeobecné nariadenie o ochrane údajov, a to právo na opravu, právo na vymazanie („právo na zabudnutie“), právo na obmedzenie spracúvania, právo namietať proti spracúvaniu svojich osobných údajov alebo aj právo na prostriedok nápravy v prípade spôsobenej ujmy.

 

Rozhodnutie je dostupné v predbežnom znení v slovenskom jazyku na tomto odkaze 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=269146&pageIndex=0&doclang=SK&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=30326

Tlačová správa SD EÚ je dostupná v slovenskom jazyku na https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2023-01/cp230004sk.pdf

Slovenčina