Rozhodnutie SD EÚ vo veci Pankki S

Verzia pre tlačVerzia pre tlač

Súdny dvor Európskej únie (SD EÚ) vydal dňa 22. júna 2023 rozhodnutie vo veci C-579/21 Pankki S, v ktorom sa venoval výkladu práva na prístup k osobným údajov podľa čl. 15 všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

 

SD EÚ uviedol, okrem iného, nasledovné:

 

  • Nariadenie sa uplatňuje na žiadosť o prístup k údajom v prípade, keď sa spracovateľské operácie týkajúce sa tejto žiadosti uskutočnili pred dňom, keď nadobudlo účinnosť nariadenie, ale žiadosť bola podaná po tomto dni (v danom prípade dochádzalo k spracúvaniu osobných údajov od 1. novembra 2013 do 31. decembra 2013 – pred účinnosťou Nariadenia a žiadosť o prístup osobných údajov bola podaná 29. augusta 2018 – za účinnosti Nariadenia).
  • Informácie týkajúce sa oboznamovania sa s osobnými údajmi osoby  (v konkrétnom prípade boli tieto informácie obsiahnuté v denných záznamoch generovaných spracovateľským systémom prevádzkovateľa, v tzv. log data), ktoré sa týkajú
    • dátumov a účelov týchto operácií predstavujú informácie, ktoré má táto osoba právo získať od prevádzkovateľa,
    • totožnosti zamestnancov, ktorí vykonali tieto operácie v súlade s pokynmi prevádzkovateľa, nepredstavujú informácie, ktoré má táto osoba právo získať od prevádzkovateľa okrem prípadu, keď sú tieto informácie nevyhnutné na to, aby sa dotknutej osobe umožnilo účinne uplatňovať práva, ktoré jej priznáva nariadenie, a pod podmienkou, že sa zohľadnia práva a slobody týchto zamestnancov.
  • Zamestnancov prevádzkovateľa nemožno považovať za „príjemcov“ v zmysle článku 15 ods. 1 písm. c) nariadenia, ak spracúvajú osobné údaje pod vedením uvedeného prevádzkovateľa a v súlade s jeho pokynmi.
  • Okolnosť, že prevádzkovateľ vykonáva bankovú činnosť v rámci regulovanej činnosti a že osoba, ktorej osobné údaje boli spracúvané v postavení klienta prevádzkovateľa, bola tiež u tohto prevádzkovateľa zamestnaná, v zásade nemá vplyv na rozsah práva na prístup k osobným údajom.

 

Rozhodnutie je dostupné v predbežnom znení v slovenskom jazyku na tomto odkaze 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=274867&pageIndex=0&doclang=SK&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=24979643

Tlačová správa SD EÚ je dostupná v slovenskom jazyku na tomto odkaze https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2023-06/cp230107sk.pdf

Slovenčina