Rozhodnutie SD EÚ vo veci Schrems II

Verzia pre tlačVerzia pre tlač

Súdny dvor EÚ vydal dnes rozhodnutie vo veci C-311/18 známej aj ako Schrems II, v ktorom

Viac sa dočítate v tlačovej správe SD EÚ https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2020-07/cp200091sk.pdf

 

Celé znenie rozhodnutia v slovenskom jazyku je dostupné na  http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=228677&pageIndex=0&doclang=SK&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=9714254

 

Doplnenie:

EDPB prijal k rozhodnutiu vyhlásenie, ktoré je v anglickom jazyku dostupné na https://edpb.europa.eu/news/news/2020/statement-court-justice-european-union-judgment-case-c-31118-data-protection_en.

 

 

 

Slovenčina
Plná verzia stránky
2023 Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky