Rozhodnutie SD EÚ vo veci Valsts ieņēmumu dienests

Verzia pre tlačVerzia pre tlač

Súdny dvor Európskej únie (SD EÚ) vydal dňa 24. februára 2022 rozhodnutie vo veci C‑175/20 Valsts ieņēmumu dienests (lotyšská daňová správa), v ktorom sa venoval súladu vnútroštátnej právnej úpravy upravujúcej povinnosť poskytovateľa internetových reklamných služieb na žiadosť lotyšskej daňovej správy poskytnúť informácie, ktoré má k dispozícii, o daňových subjektoch, ktoré uverejnili inzeráty na internete s využitím jeho služieb, so všeobecným nariadením o ochrane údajov.

 

SD EÚ uviedol okrem iného nasledovné:

 • Získavanie osobných údajov týkajúcich sa inzerátov o predaji vozidiel uverejnených na internetovej stránke hospodárskeho subjektu lotyšskou daňovou správou, a v tomto rámci poskytovanie týchto údajov prenosom od tohto poskytovateľa tejto daňovej správe, patrí do vecnej pôsobnosti všeobecného nariadenia o ochrane údajov a v dôsledku toho musí lotyšská daňová správa rešpektovať najmä zásady týkajúce sa spracúvania osobných údajov stanovené v článku 5, ako aj práva dotknutej osoby uvedené v článkoch 12 až 22 všeobecného nariadenia o ochrane údajov.
 • Každé opatrenie prijaté na základe článku 23 všeobecného nariadenia o ochrane údajov (s názvom „Obmedzenia“), musí byť jasné a presné a jeho uplatňovanie musí byť predvídateľné pre tie osoby, na ktoré sa vzťahuje. Konkrétne musia byť tieto osoby schopné identifikovať okolnosti a podmienky, za akých môže byť rozsah práv, ktoré im priznáva všeobecné nariadenie o ochrane údajov, predmetom obmedzenia. Nie je možné sa odchýliť od ustanovení článku 5 ods. 1 všeobecného nariadenia o ochrane údajov, pokiaľ takéto právo nebolo priznané legislatívnym opatrením v zmysle článku 23 ods. 1 všeobecného nariadenia o ochrane údajov.
 • Výber daní a boj proti daňovým podvodom treba považovať za úlohy vo verejnom záujme v zmysle článku 6 ods. 1 prvého pododseku písm. e) všeobecného nariadenia o ochrane údajov.
 • Čl. 5 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov („obmedzenie účelu“) stanovuje, že osobné údaje musia byť získavané najmä
  • na konkrétne určené účely – tieto účely musia byť identifikované najneskôr v čase získavania osobných údajov;
  • výslovne uvedené účely – musia byť uvedené jasne;
  • a legitímne účely – je dôležité, aby tieto účely zabezpečovali zákonné spracúvanie v zmysle článku 6 ods. 1 všeobecného nariadenia o ochrane údajov.
 • Keď poskytnutie osobných údajov nevyplýva priamo z právneho ustanovenia, ktoré je základom tohto poskytnutia, ale vyplýva zo žiadosti príslušnej verejnej správy, je potrebné, aby táto žiadosť spresňovala, aké sú konkrétne účely tohto získavania údajov z hľadiska úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, aby sa adresátovi uvedenej žiadosti umožnilo uistiť sa, že prenos dotknutých osobných údajov je zákonný, a aby vnútroštátne súdy mohli preskúmať zákonnosť dotknutého spracúvania.
 • V súlade s čl. 5 ods. 1 písm. c) všeobecného nariadenia o ochrane údajov („minimalizácia údajov“)
  • keď prevádzkovateľ koná v rámci úlohy realizovanej vo verejnom záujme, ktorá mu bola zverená, nemôže všeobecne a nediferencovane pristúpiť k získavaniu osobných údajov a zároveň sa musí zdržať získavania údajov, ktoré nie sú striktne nevyhnutné vzhľadom na účely spracúvania;
  • je prevádzkovateľ povinný tiež obmedziť na striktne nevyhnutné, s ohľadom na plánovaný cieľ spracúvania údajov, aj obdobie získavania predmetných osobných údajov. Obdobie, na ktoré sa získavanie vzťahuje, nemôže preto presiahnuť dobu striktne nevyhnutnú na dosiahnutie sledovaného cieľa všeobecného záujmu. Právna úprava, na ktorej sa zakladá spracúvanie, musí stanoviť jasné a presné pravidlá, ktoré budú upravovať pôsobnosť a uplatnenie predmetného opatrenia a ukladať minimálne požiadavky tak, aby osoby, ktorých osobné údaje sú dotknuté, mali dostatočné záruky umožňujúce účinne chrániť tieto údaje pred rizikom zneužitia. Táto právna úprava musí byť podľa vnútroštátneho práva právne záväzná a musí najmä vymedziť okolnosti a podmienky, za akých možno prijať opatrenie upravujúce spracúvanie takýchto údajov, čím zaručí, aby zásah nešiel nad rámec toho, čo je striktne nevyhnutné.

 

Rozhodnutie je dostupné v predbežnom znení v slovenskom jazyku na https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=254583&pageIndex=0&doclang=SK&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=675802

Slovenčina
Plná verzia stránky
2023 Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky